Metody terapeutyczne

Holistyczne, terapeutyczne podejście skupione na osobowości człowieka

Przywracanie równowagi

Skuteczność leku w medycynie antropozoficznej mierzona jest efektywnością zmniejszania lub łagodzenia fizycznych lub psychicznych dolegliwości. Na skuteczność terapii składają się wszystkie poszczególne efekty, jakich oczekuje pacjent. Decydującą miarą skuteczności jest odpowiedź organizmu, co pozostaje kwestią indywidualną.

W medycynie antropozoficznej proces terapeutyczny opiera się na równowadze między czterema płaszczyznami: fizyczną, sił życiowych lub witalności, psychiczną lub psychologiczno-emocjonalną oraz indywidualności czyli ego. Celem terapii jest przywrócenie owej niezbędnej równowagi, kiedy dochodzi do jej zaburzenia.

Medycyna antropozoficzna opiera się na pojęciach zdrowia, choroby i procesu zdrowienia, które odzwierciedlają indywidualną równowagę lub brak równowagi między czterema wyżej wspomnianymi płaszczyznami. Interakcja między tymi czterema płaszczyznami skutkuje istnieniem trzech układów funkcjonalnych: układu nerwowo-zmysłowego, układu rytmicznego i tak zwanego układu metaboliczno-kończynowego, które odpowiadają potrójnej konstrukcji duchowej człowieka:

•    układ nerwowo-zmysłowy - myślenie

•    układ rytmiczny - uczucia

•    układ metaboliczno-kończynowy – wola

 

Ów system trójpodziału obejmuje cały organizm ludzki i ulega zmianom w różnych fazach życia. Za każdym razem, gdy to następuje, układ rytmiczny („ulokowany” między układem nerwowo-zmysłowym a metaboliczno-kończynowym) tworzy nowy stan równowagi, umożliwiając dalszą harmonijną interakcję. Wszelkie odchylenia od „normalnej”, środkowej pozycji skutkują pojawieniem się różnorodnych objawów choroby.

Terapie

Medycyna antropozoficzna stosuje zarówno konwencjonalne, jak i antropozoficzne produkty medyczne. Podejście terapeutyczne oraz wybór leków i terapii są indywidualnie określane dla każdego przypadku i mają na celu uruchomienie procesu rozwoju wewnętrznego pacjenta, wzmocnienie naturalnego procesu samouzdrawiania i przywrócenie równowagi organizmu. Przy pomocy leków antropozoficznych aktywuje się w organizmie proces samouzdrowiania, który pomaga przywracać zaburzoną równowagę do stanu właściwego. Wzmocniony zostaje wówczas proces leczenia pacjenta.

Badania

Od czasu powstania prawie sto lat temu, medycyna antropozoficzna stała się systemem medycznym opartym na nauce. Opisane przypadki i badania naukowe potwierdzają skuteczność medycyny antropozoficznej. Jak w medycynie w ogóle, tak i w podejściu metodologicznym zaszły z biegiem lat wyraźne zmiany. Badania zmieniły się z opisów przypadków czy studiów retrospektywnych w najbardziej wyszukane projekty badań, w tym randomizowane badania kontrolowane. Dziś medycyna antropozoficzna skutecznie wykorzystuje szerokie spektrum programów badawczych i starannie gromadzi dowody, aby przekazać jej przyszłym pokoleniom lekarzy.

Bezpieczeńswto

Bezpieczeństwo leczenia za pomocą metod medycyny antropozoficznej, farmakologii antropozoficznej i antropozoficznych produktów medycznych dokumentowane jest wynikami badań naukowych, które dowodzą, że są one generalnie dobrze tolerowane. Wszystkie antropozoficzne produkty medyczne wytwarzane są w zgodzie z GMP (Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi).

Skuteczeność

Skuteczność leku w medycynie antropozoficznej mierzona jest efektywnością zmniejszania lub łagodzenia fizycznych lub psychicznych dolegliwości. Na skuteczność terapii składają się wszystkie poszczególne efekty, jakich oczekuje pacjent. Decydującą miarą skuteczności jest odpowiedź organizmu, co pozostaje kwestią indywidualną.

Wartość dodana

Wiele badań pokazuje, że leczenie antropozoficzne jest mniej kosztowne niż leczenie konwencjonalne. Dotyczy to szczególnie chorób przewlekłych, w których okres leczenia może być długotrwały, a niekiedy obejmować nawet całe życie. W niektórych krajach firmy ubezpieczeniowe zgadzają się pokryć koszty leczenia metodami antropozoficznymi, gdyż są one relatywnie niskie.

Dzisiejsze zróżnicowane społeczeństwo żyje w świecie zrównywania dostępu do towarów, przy jednoczesnym obniżaniu się poziomu obsługi pod względem indywidualnego podejścia do potrzeb konsumenta. Antropozofia oferuje podstawę dla coraz bardziej poszukiwanej medycyny zróżnicowanej oraz holistycznej terapii, skupionej na osobowości pacjenta.

Holistyczne zdrowie

Zdrowie to ciągły proces

Salutogeneza jest nauką o rozwoju zdrowia, skupiającą się na czynnikach wspomagających zdrowie człowieka, w przeciwieństwie do czynników powodujących chorobę.

Salutogeneza

Zintegrowany system

Medycyna atropozoficzna to zintegrowany system leczenia niezaliczany do kategorii „medycyny alternatywnej”, który rozwija się w oparciu o medycynę konwencjonalną oraz praktykę.

Medycyna antropozoficzna

Unikalne farmaceutyki

Proces wytwarzania naszych parafarmaceutyków spełnia wymagania farmakopei, a nasze własne standardy opierają się na trzech podstawowych elementach: na specjalnym procesie rytmicznym, na procesie stopniowego podgrzewania oraz na naszej unikatowej metodzie obróbki metali i minerałów.

Proces wytwarzania