Zrównoważony rozwój gospodarczy

Zrównoważona gospodarka to taka, w której zasoby Ziemi nie są eksploatowane szybciej niż przyroda je odnawia.

Zrównoważony rozwój gospodarczy

Zrównoważona gospodarka to taka, w której zasoby Ziemi nie są eksploatowane szybciej niż przyroda je odnawia.

Rentowność to produkt rozkwitających ekosystemów i dobrze prosperujących społeczności. Zyski są dzielone sprawiedliwie. Dla firmy Weleda etyczna gospodarka, która sama tworzy wartości jest czymś więcej niż tylko hasłem - jest w samym sercu naszego biznesu razem z ludźmi, którzy pracują na jej rzecz.

Ekonomia tworząca wartości

Naszym zdaniem, zrównoważona gospodarka zbudowana jest na etycznych zasadach, na innowacyjności, inwestycjach oraz na zdrowych fundamentach finansowych, i wykorzystuje dostępne zasoby w sposób zapewniający nam maksymalną korzyść. Chodzi o promowanie skutecznego i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi, mogącego zapewnić długoterminowe korzyści. Aby zwiększyć wartość przedsiębiorstwa, Weleda skupia się zarówno na konsumentach, jak i na swoich pracownikach – dba o ich rozwój osobisty, zdrowie i potrzebę zrównoważonego stylu życia (w tym kondycję fizyczną). Jest to nasza definicja etycznej i tworzącej wartość przedsiębiorczości.

Zyski i inwestycje

Doskonałe zrozumienie reguł biznesowych określa ekonomiczną orientację firmy Weleda. Aby realizować naszą wizję biznesu, konieczne jest zabezpieczenie długoterminowej perspektywy, niezależności i autonomii naszych działań. Nie moglibyśmy wdrażać zrównoważonej strategii korporacyjnej, nie osiągnąwszy najpierw sukcesu ekonomicznego. Do inwestowania w zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy niezbędny jest zysk z prowadzonej działalności.

Obniżenie ryzyka

Prowadząc działalność zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu, Weleda poprawia zdolność firmy do radzenia sobie z ryzykiem związanym ze zmianami w zachowaniach konsumentów, kwestiami ochrony środowiska, czy relacjami z pracownikami, interesariuszami i udziałowcami. Powstaje dzięki temu zrównoważona wartość, która trafia do pracowników w formie wynagrodzeń, do inwestorów w formie dywidend, a w szerszej perspektywie - jako płacone przez nas podatki - do mieszkańców krajów, w których prowadzimy naszą działalność.

Wartość dodana dla firmy

Działania biznesowe firmy Weleda tworzą dla niej wartość. Nasze sprawozdanie podatkowe pokazuje wkład Grupy Weleda w dochód prywatny i publiczny. Pokazuje również koszt, jaki Weleda poniosła, aby go osiągnąć, i w jaki sposób ten dochód został podzielony.

„Weleda postrzega swoich pracowników jako współprzedsiębiorców, którzy są integralną częścią procesu biznesowego. Wspieranie i promowanie poczucia osobistej odpowiedzialności i świadomości tej wizji u każdego z nich jest dla nas bardzo ważne."

Zrównoważony rozwój

Etyczne działaie

Weleda przyjmuje odpowiedzialność za miejsca, w których pracujemy i za ludzi zaangażowanych w wytwarzanie naszych produktów. Poczucie odpowiedzialności społecznej pomaga osobom i organizacjom wywierać pozytywny wpływ na rozwój, biznes i społeczeństwo.

Odpowiedzialność społeczna

Nasza odpowiedzialność

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska obejmuje rozmaite kwestie, takie jak: różnorodność biologiczna, nabywanie surowców, wykorzystanie zasobów naturalnych, zrównoważone opakowania, a także gospodarowanie wodą, redukcję odpadów i emisji gazów cieplarnianych. .

Zrównoważony rozwój środowiska