Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych jest dla nas szczególnie ważne. Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych jest informowanie użytkowników stron internetowych o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących użytkownikom, pod warunkiem, że zostaną oni uznani za osobę, której dane dotyczą, w rozumieniu art.4 ust.1 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku. Polityka ta spełnia jednocześnie obowiązujące dotychczas wymogi art.13 niemieckiej Federalnej ustawy o telemediach (TMG).

 

Administrator

 

Niniejsza strona internetowa oraz oferowane usługi są obsługiwane przez:

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
Branch of Weleda A.G. Arlesheim/Switzerland
Möhlerstraße 3

73525 Schwäbisch Gmünd
Germany

Tel.:  +49 7171 919 0
Email: [email protected]
Website: www.weleda.de

Managing Directors: Dr Aldo Ammendola | Michael Brenner | Andreas Sommer

 

Ogólne informacje

Naszą stronę internetową opracowaliśmy w taki sposób, aby zbierać jak najmniej danych użytkowników. Odwiedzanie strony jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne tylko w przypadku korzystania z konkretnych usług (np. formularza kontaktowego). W takim wypadku zawsze dbamy o to, by przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub za zgodą użytkownika. Przestrzegamy przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku, oraz odpowiednich, obowiązujących w tym zakresie przepisów krajowych, takich jak niemiecka Federalna ustawa o ochronie danych osobowych, Federalna ustawa o telemediach i inne ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Definicje

 

Zgodnie z RODO, terminy użyte w polityce ochrony danych osobowych definiuje się następująco:

 

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 

„ograniczenie przetwarzania” określa oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

 

„pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

 

„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

 

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 

„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

 

„strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

 

„zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Zgoda

 

Podczas wizyty na naszej stronie czasami gromadzimy dane osobowe użytkowników. Aby było to możliwe, wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika. Odbywa się to przede wszystkim w przypadku komunikacji z użytkownikiem oraz świadczenia usług, zwłaszcza gdy kontakt odbywa się za pomocą formularza kontaktowego, podczas zamawiania newsletteru, dokonywania rezerwacji lub korzystania z usług (np. kalendarza ciążowego lub subskrypcji).

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Korzystając z udostępnionych przez nasz serwis formularzy, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie udostępnionych przez niego danych osobowych i ich przetwarzanie zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość, za pomocą stosownego oświadczenia. Należy jednak mieć na uwadze, że bez zgody użytkownika, korzystanie z naszego serwisu nie jest możliwe. Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z administratorem za pomocą podanych powyżej informacji kontaktowych (w tym przypadku należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 Dane osobowe potrzebne do prawnego uzasadnienia, wykonania lub przetworzenia naszej oferty usługowej przetwarzamy, przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1b RODO. Jeśli w proces zleconego przetwarzania danych zaangażowani są partnerzy i podmioty zewnętrzne, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 28 RODO.

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w poniższych celach.

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (dlaczego przetwarzanie danych jest wymagane):

nawiązanie kontaktu i dalsza korespondencja z użytkownikiem

zgoda użytkownika

rozpatrzenie zapytań i udzielenie wszelkich dodatkowych porad, których potrzebuje użytkownik

zgoda użytkownika

przesyłanie newsletteru oraz usługa subskrypcji

zgoda użytkownika

zapewnienie jak najskuteczniejszej i najciekawszej prezentacji naszej strony internetowej (np. poprzez anonimową ocenę)

prawnie uzasadniony interes administratora

realizacja usług technicznych

prawnie uzasadniony interes administratora

rejestracja jako użytkownik Weleda; udział w dokonywaniu oceny produktów

zgoda użytkownika

udział w konkursach

zgoda użytkownika

 

 

Gromadzone i przetwarzane dane osobowe

 

Na naszej stronie gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez użytkowników, np. podczas wypełniania formularzy lub wysyłania wiadomości e-mail.

 

Dotyczy to przede wszystkim poniższych danych, zawartych w dostępnych formularzach:

 

Ogólne informacje kontaktowe:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Ulica
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Temat wiadomości
 • Tekst wiadomości

 

 

Newsletter Weleda:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • W przypadku newsletteru dla kobiet w ciąży: planowana data porodu

 

Usługa subskrypcji Weleda:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Ulica
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość

 

Konto użytkownika serwisu Weleda:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Hasło

 

Centrum wydarzeń Weleda:

 • Data
 • Liczba uczestników
 • Firma
 • Zwrot grzecznościowy
 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Ulica
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Komentarz

 

* Wszystkie pola w formularzach są obowiązkowe

 

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika oraz ich treść są dostępne wyłącznie dla naszej firmy oraz partnerów i podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celach określonych w punkcie 5. Każde użycie wykraczające poza wskazany cel wymaga wyraźnej zgody użytkownika. To samo tyczy się publikowania danych osobowych i przekazywania ich stronom trzecim.

 

Ogólne pliki dziennika

 

Dane połączenia z komputerem użytkownika (adres IP), informacja o odwiedzanych przez użytkownika stronach Weleda, data i czas trwania wizyty, dane indentyfikacyjne wykorzystywanego typu przeglądarki i systemu operacyjnego, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie oraz informacja o udzielonym dostępie są tymczasowo zapisywane przez serwer sieciowy w plikach dziennika. Administracja techniczna stron internetowych oraz anonimowe zbieranie danych statystycznych umożliwiają ocenę dostępu do serwisu Weleda oraz ocenę mającą na celu poprawę poziomu ochrony danych i ich bezpieczeństwa w naszej firmie. Celem powyższych działań jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Dane plików dziennika są przechowywane w celach analitycznych przez okres 12 miesięcy, oddzielnie od danych osobowych wprowadzanych przez użytkownika, a następnie usuwane.

 

Pliki cookie

 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie, aby zapewnić użytkownikom lepsze, spersonalizowane usługi. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie oraz innych podobnych technologii przez Weleda można znaleźć w Polityce plików cookie. 

Wtyczki społecznościowe

 

Nasza strona internetowa jest zintegrowana z mediami społecznościowymi i posiada funkcje publikowania treści na mediach społecznościowych. Niemniej jednak, w celu ochrony danych użytkowników, Weleda wykorzystuje tzw. rozwiązanie Shariff.  

 

Weleda nie wykorzystuje wtyczek społecznościowych do gromadzenia danych osobowych ani danych dotyczących wykorzystania wtyczek. Aby zapobiec przesyłaniu danych do usługodawców w USA bez wiedzy użytkownika, firma Weleda korzysta z rozwiązania Shariff. Dzięki niemu, podczas wizyty użytkownika na stronie, żadne dane osobowe nie są udostępniane dostawcom wtyczek społecznościowych. Dane mogą być przesłane do usługodawcy i przez niego przechowywane, tylko po kliknięciu na konkretną wtyczkę społecznościową.

 

Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff można znaleźć na stronach internetowych jego dostawcy, Heise Medien GmbH & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

 

 

 

Newsletter

 

Podczas rejestracji w celu otrzymywania newsletteru Weleda na adres e-mail, użytkownik jest zobowiązany do podania zwrotu grzecznościowego, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na który ma być wysyłany newsletter. Inne informacje nie są wymagane, jednak podanie ich pomoże nam odpowiedzieć na indywidualne potrzeby użytkownika, spersonalizować newsletter oraz odpowiadać na zadawane przez użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail pytania.

 

W przypadku rejestracji na stronie, dokonanej w celu otrzymywania newsletteru, dane wprowadzone przez użytkownika są wykorzystywane przez firmę Weleda wyłącznie w celu wymienionym powyżej lub w celach informacyjnych związanych z usługą lub jej rejestracją. Weleda udostępnia podane przez użytkownika dane podmiotowi zewnętrznemu APSIS, zajmującemu się zarządzaniem procesem rozsyłania newsletterów oraz jego realizacją. Weleda współpracuje z firmą APSIS, dostawcą usług e-mail marketingowych, na podstawie zawartej umowy dotyczącej zleconej procedury realizacji zamówień. Umowa gwarantuje, że podczas zarządzania procesem rozsyłania newsletterów oraz jego realizacji, usługodawca APSIS przestrzega pod każdym względem surowych wymogów Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz, że dane użytkowników są przechowywane jedynie w UE, przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony. Dane użytkowników nie są przechowywane na serwerach poza UE.

 

Aby otrzymać newsletter, wymagane jest podanie aktualnego adresu e-mail. Dane takie jak adres IP urządzenia, z którego dokonano rejestracji oraz data zamówienia newsletteru są również przechowywane. Dane te będą stanowić dowód dla firmy Weleda w przypadku niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w newsletterze lub w przypadku rejestracji nieznanego adresu e-mail. W celu upewnienia się, że podany adres e-mail nie został wpisany na listę mailingową firmy niewłaściwie przez osobę trzecią, Weleda wykorzystuje procedurę podwójnego sprawdzania procesu rejestracji, polegającą na przesłaniu wiadomości potwierdzającej rejestrację na podany adres e-mail. Użytkownik, klikając na zawarty w e-mailu link, potwierdza rejestrację i otrzymuje zamówiony newsletter. W ramach tej procedury rejestrowane są: zamówienie newsletteru, dostarczenie e-maila potwierdzającego oraz potwierdzenie rejestracji.

 

Użytkownik może w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość, wycofać zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail, a także na jego wykorzystanie w celu wysyłania newsletteru. W każdym newsletterze Weleda udostępnia link, za pomocą którego można zrezygnować z subskrypcji. Istnieje możliwość skierowania pisemnego wniosku o rezygnację z subskrypcji do osób wymienionych w liście kontaktów.

 

Ocena produktów

 

Na stronie internetowej Weleda użytkownicy mają możliwość oceny produktów. Ocenę produktu należy opatrzyć swoim imieniem oraz pierwszą literą nazwiska. Ocenianie produktów jest możliwe jedynie za pośrednictwem konta użytkownika, którego założenie wymaga podania imienia, nazwiska i adresu e-mail. Przed umieszczeniem opinii, należy zalogować się na swoje konto. Pseudonim użytkownika, składający się z pełnego imienia i pierwszej litery nazwiska, wyświetla się na stronie jako autor oceny, a związane z nią dane identyfikacyjne są znane tylko administratorowi.

 

Testerzy produktów Weleda

 

Jeśli użytkownik został wybrany na testera produktów Weleda, przechowujemy dane zawierające jego adres pocztowy, imię i nazwisko. Adres pocztowy użytkownika służy wyłącznie do wysłania testowanego produktu oraz, w niektórych przypadkach, nagrody.

 

Konkursy na Facebooku

 

Przez okres trwania konkursu dane osobowe są przechowywane, aby umożliwić wysyłkę nagród. Po zakończeniu konkursu dane są usuwane. W niektórych przypadkach dane są przekazywane podmiotom zewnętrznym. Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych, kontaktując się z osobą odpowiedzialną za organizację konkursu: [email protected] i w ten sposób rezygnując z uczestnictwa w konkursie.

 

Uczestnik wyraża również zgodę, aby podczas konkursów, przesłane przez niego zdjęcie lub ocena produktu opatrzona jego imieniem i pierwszą literą nazwiska zostały opublikowane w związku z konkursem i przyznaną nagrodą, za zgodą administratora, na stronie internetowej Weleda, Facebooku lub Instagramie. Za zgodność z prawem zamieszczonych zdjęć, w szczególności w odniesieniu do praw do wizerunku, odpowiada uczestnik. Weleda zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć lub tekstów o treści niezgodnej z prawem (zdjęcia te nie są wyświetlane publicznie i są wykluczone z konkursu).

 

Wykorzystanie treści i usług podmiotów zewnętrznych

 

Nasza strona korzysta z treści i usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Dotyczy to na przykład map i materiałów wideo dostarczanych przez serwisy takie jak mapy Google i YouTube. Dostęp do danych tego typu oraz ich wyświetlanie w przeglądarce użytkownika jest możliwe jedynie po przesłaniu adresu IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Firmy zewnętrzne (zwane dalej „podmiotami zewnętrznymi") wykorzystują zatem adres IP użytkownika.

 

Mimo że staramy się korzystać wyłącznie z usług podmiotów zewnętrznych, wymagających jedynie adresu IP do udostępnienia treści, nie mamy wpływu na to, czy adres IP jest przechowywany. Adres IP może być przechowywany m.in. do celów statystycznych. Jeśli dostaniemy informację, że adres IP jest przechowywany, poinformujemy o tym fakcie użytkownika.

 

Wykorzystanie Google Analytics

 

Nasza strona wykorzystuje Google Analytics, internetowy serwis analityczny obsługiwany przez Google Inc., z siedzibą przy 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google").

 

Google Analytics również wykorzystuje pliki cookie, tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu wykorzystania przez niego strony internetowej. Informacje te, pobierane przez pliki cookie, są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. 

 

Funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej, co oznacza, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany wyłącznie na serwer Google w USA i tam skracany w wyjątkowych przypadkach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie adresu IP opiera się na uzasadnionym interesie firmy Weleda w zakresie analizy statystycznej zachowań użytkowników, wykonanej do celów optymalizacji i marketingu.

 

Google wykorzystuje informacje pozyskane z naszego serwisu, aby ocenić wykorzystanie naszej strony internetowej przez użytkowników, stworzyć raporty dotyczące aktywności użytkowników na stronie, a także w celu świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe.

 

Użytkownik może również zablokować funkcję gromadzenia przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz ich przetwarzania przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: : ___ [obecnie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ].

 

Istnieje także możliwość zablokowania funkcji gromadzenia danych przez Google Analytics, za pomocą tzw. „opt-out cookie”. W tym celu, należy kliknąć <a href="javascript:gaOptout()">here</a>. W przypadku usunięcia plików cookie przeglądarki, należy ponownie kliknąć na ten sam link.

 

Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejskimi ramami ochrony danych „Privacy Shield”, co gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Politykę prywatności Google można również znaleźć pod poniższym linkiem:    https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Wykorzystanie DoubleClick

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy internetowe narzędzie marketingowe DoubleClick, obsługiwane przez Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („DoubleClick”).

 

DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do zamieszczania reklam odpowiednich dla użytkownika, ulepszania raportów dotyczących efektywności kampanii reklamowych i zapobiegania oglądaniu przez użytkownika tych samych reklam wiele razy. Google używa numerów identyfikacyjnych plików cookie do zapisywania reklam, które są zamieszczane w konkretnych przeglądarkach i w ten sposób może zapobiec ich powtórnemu wyświetlaniu. Przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie dotyczącym optymalnego marketingu strony internetowej Weleda zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO.

 

DoubleClick może również używać numerów identyfikacyjnych plików cookie do zapisywania tzw. konwersji, które są powiązane z publikowaniem reklam skierowanych do określonych grup odbiorców. Dzieje się tak, gdy użytkownik ogląda reklamę DoubleClick, a następnie korzysta z tej samej przeglądarki, aby uzyskać dostęp do strony internetowej reklamodawcy i coś z niej kupić. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Dzięki użytemu narzędziu marketingowemu przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych za pomocą DoubleClick i dlatego informujemy o znanych nam procedurach: narzędzie DoubleClick wysyła informację do serwera Google, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, konto na mediach społecznościowych lub kliknął na którąś z naszych reklam. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet w przypadku kiedy użytkownik nie jest zarejestrowany i/lub zalogowany w Google, usługodawca ma dostęp do jego adresu IP i może go przechowywać.

 

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na powyższą procedurę, może dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, dostosowując ustawienia przeglądarki tak, aby blokowały one pliki cookie z domeny www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. To ustawienie przestanie być dostępne wraz ze skasowaniem plików cookie. Informacje na temat korzystania z plików cookie można również znaleźć na stronie internetowej Digital Advertising Alliance www.aboutads.info i odpowiednio dostosować ustawienia. Co więcej, użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby był informowany, kiedy pliki cookie są używane i mógł decydować o ich wykorzystaniu każdorazowo, zgodzić się na ich wykorzystanie tylko w niektórych przypadkach lub całkowicie zrezygnować z ich wykorzystania. W przypadku braku zgody na wykorzystanie plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

 

Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejskimi ramami ochrony danych „Privacy Shield”, co gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

 

Więcej informacji na temat przepisów o ochronie danych osobowych związanych z narzędziem DoubleClick Google można znaleźć na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

 

Wykorzystanie Google reCaptcha

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również funkcję reCAPTCHA, obsługiwaną przez Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Funkcja ta służy przede wszystkim do weryfikowania czy treści publikowane są przez osobę fizyczną, czy też w niewłaściwy sposób generowane maszynowo. Usługa polega na przesłaniu adresu IP oraz wszelkich dodatkowych wymaganych dla usługi reCAPTCHA danych do serwera Google. Zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO, usługa opiera się na naszym uzasadnionym interesie w określaniu indywidualnych zamiarów w zakresie działalności internetowej oraz w unikaniu niewłaściwego wykorzystania i spamu.

 

Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejskimi ramami ochrony danych „Privacy Shield”, co gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

 

Więcej informacji na temat funkcji Google reCAPTCHA oraz Polityki prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

 

Wykorzystanie map Google

 

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy także mapy Google (Google Maps, API), obsługiwane przez Google LLC, z siedzibą przy 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Mapy Google to serwis internetowy, wyświetlający interaktywne mapy, będące wizualną reprezentacją informacji geograficznych. Usługa ta ma na celu poinformowanie użytkowników o naszej lokalizacji i ułatwienie dotarcia do naszej siedziby.

 

Po wejściu na podstrony zintegrowane z mapami Google, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są wysyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google, czy też w ogóle go nie posiada. Jeśli użytkownik jest zalogowany na konto Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby dane przypisywane były do jego konta Google, musi wylogować się z konta przed aktywowaniem funkcji map Google. Google przechowuje dane użytkowników (nawet tych niezalogowanych) w formie profili użytkowników i analizuje je. Analiza profili następuje zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO, na podstawie uzasadnionego interesu Google w umieszczaniu na swojej stronie internetowej spersonalizowanych reklam, w przeprowadzaniu badań rynku lub projektowaniu swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby użytkowników. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na tworzenie jego profilu. Aby z niego skorzystać, należy zwrócić się do Google.

 

Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-europejskimi ramami ochrony danych „Privacy Shield”, co gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

 

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przesyłanie jego danych związanych z korzystaniem z map Google do serwera Google, może całkowicie dezaktywować usługę map Google, wyłączając w przeglądarce aplikację JavaScript. W tym przypadku mapy Google i mapa wyświetlana na naszej stronie internetowej nie będą dłużej aktywne.

 

Warunki korzystania z Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/terms?hl=pl.  
Dodatkowe warunki korzystania z map Google są dostępne na stronie https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html.

 

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych związanym z wykorzystaniem map Google można znaleźć na stronie internetowej („Polityka prywatności Google”): https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Wykorzystanie narzędzi retargetingowych

 

Na naszej stronie internetowej www.weleda.pl wykorzystujemy technologię zwaną retargetingiem. Używamy retargetingu do kategoryzacji użytkowników stron internetowych i przyporządkowania ich do grup użytkowników. Biorąc pod uwagę grupy użytkowników, dostosowujemy i personalizujemy reklamy naszych usług i produktów, wyświetlane odwiedzającym na innych stronach internetowych i w aplikacjach.

 

W tym celu używamy następujących usług, dostarczanych przez usługodawców:

 

„Facebook Custom Audience”/„Facebook Pixel”/„Google AdWords User Lists”/„Google Dynamic Remarketing”.

 

Facebook Custom Audience”/„Facebook Pixel”

„Facebook Custom Audience” oraz „Facebook Pixel” to usługi świadczone przez Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia („Facebook"). Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję „Facebook Pixel”, która umożliwia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W konsekwencji, informacja, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową jest przekazywana na serwer Facebooka. Tam jest ona przypisywana do osobistego konta użytkownika na Facebooku, jeśli użytkownik posiada takie konto i jest na nie zalogowany. Jeżeli użytkownik odwiedza inne strony internetowe, wykorzystujące funkcje „Facebook Custom Audience” lub „Facebook Pixel”, informacje te są również przypisywane do jego konta na Facebooku. Niemniej jednak, Weleda nie ma dostępu do informacji na temat odwiedzanych przez użytkownika innych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku lub nie jest na nie zalogowany podczas odwiedzania naszej strony internetowej, jego wizyta nie jest przypisywana do konta na Facebooku.

 

Więcej informacji na temat ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć na stronie internetowej portalu https://www.facebook.com/about/privacy/. Zarządzanie treścią i informacjami udostępnianymi za pośrednictwem Facebooka jest możliwe za pomocą narzędzia „Korzystanie z dziennika aktywności”, a ich pobranie jest możliwe za pomocą narzędzia „Pobierz dane”.

 

 

„Google AdWords User Lists”/„Google Dynamic Remarketing”

 

„Google AdWords User Lists” oraz „Google Dynamic Remarketing” to usługi świadczone przez Google Ireland Ltd, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę dostarczaną przez Google, która umożliwia bezpośrednie połączenie naszego serwisu z serwerami Google. W konsekwencji, informacja, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową jest przekazywana na serwer Facebooka. Google łączy tę informację z pojedynczym numerem identyfikacyjnym, który jest zapisywany na urządzeniu końcowym użytkownika w formie pliku cookie lub przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika („reklamowy numer identyfikacyjny” na smartfonach). Jeżeli użytkownik odwiedza inne strony internetowe, wykorzystujące funkcje „Google AdWords User Lists” lub „Google Dynamic Remarketing”, informacje te są również przypisywane do pojedynczego numeru identyfikacyjnego użytkownika. Niemniej jednak, Weleda nie ma dostępu do informacji na temat odwiedzanych przez użytkownika innych stron internetowych.

 

 

Wycofanie zgody na wykorzystanie narzędzi retargetingowych

 

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z jednego lub większej liczby narzędzi retargetingowych na naszej stronie internetowej. W tym celu należy wykorzystać poniższe linki:

 

wycofanie zgody „Facebook Custom Audience”/„Facebook Pixel”

wycofanie zgody „Google AdWords User Lists”/„Google Dynamic Remarketing”

 

Na urządzeniu końcowym użytkownika przechowywane są pliki cookie umożliwiające wycofanie zgody na wykorzystanie każdego z powyższych narzędzi, aktualne przez czas nieokreślony. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej za pomocą różnych urządzeń końcowych, należy wycofać zgodę na korzystanie z narzędzi retargetingowych na każdym z urządzeń, ponieważ nie mamy możliwości przypisania wielu urządzeń końcowych do konkretnego użytkownika. Rezygnacja z wykorzystania powyższych narzędzi sprawia, że nie dochodzi do jakiejkolwiek wymiany danych z serwisem Facebook lub Google.

 

Użytkownik ma również możliwość dezaktywacji spersonalizowanych reklam bezpośrednio na stronach sieci reklamowych. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Google i Facebooka.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

 

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczne, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową za pośrednictwem Internetu.

 

Niemniej jednak, wykorzystujemy środki techniczne i organizacyjne, które chronią przechowywane przez naszą stronę internetową dane użytkowników przed dostępem do nich, ich utratą, zniszczeniem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem przez osoby nieupoważnione.

 

Co najważniejsze, dane osobowe użytkowników są przez nas przesyłane w formie zaszyfrowanej. W tym celu stosujemy system kodowania SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z postępem technologicznym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Jeżeli użytkownik jest uważany za osobę, której dane dotyczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO, ma on następujące prawa dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z RODO. Tekst prawny dotyczący praw wymienionych poniżej znajduje się na stronie internetowej: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/pl/pdf.

 

 

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania nieodpłatnego dostępu do nich i do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

Prawo do sprostowania danych

 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17, a przetwarzanie danych nie jest konieczne.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli wymienione w art. 18 warunki zostaną spełnione.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli wymienione w art. 20 warunki zostaną spełnione.

 

Prawo do wycofania zgody

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania wydanej administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o przesłanie informacji o wycofaniu zgody na adres podany powyżej.

 

Prawo do sprzeciwu

 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Jeżeli warunki uprawniające do sprzeciwu zostaną spełnione, administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych.

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

 

Niezależnie od innych środków prawnych w zakresie postępowania administracyjnego lub sądowego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym osoba, której dane dotyczą, mieszka, pracuje lub w którym doszło do podejrzenia naruszenia, jeżeli uważa ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych użytkowników

 

Dane osobowe użytkownika są przekazywane w następujący sposób.

 

Hostem naszej strony internetowej jest podmiot zewnętrzny w Niemczech. Jest to warunek prawidłowego funkcjonowania strony oraz prawnego uzasadnienia, wykonania i wdrożenia obowiązującej umowy użytkowania, który nie wymaga zgody użytkownika.

 

Dane są przekazywane również wtedy, gdy administrator jest uprawniony lub zobowiązany do ich przekazania na podstawie przepisów prawa i/lub nakazu władz lub sądu. Może to dotyczyć w szczególności ujawnienia danych osobowych do celów ścigania karnego, reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych lub wdrażania praw własności intelektualnej.

 

Dane użytkowników są przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w określonym zakresie, co oznacza, że podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. Podmioty zewnętrzne mają obowiązek wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

 

Poza wyżej wymienionymi okolicznościami, bez zgody użytkowników nie możemy przekazywać ich danych osobowych osobom trzecim. Przede wszystkim nie przekazujemy danych osobowych użytkowników podmiotom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

 

Dopuszczalny okres przetwarzania danych osobowych

 

Uwzględniając dopuszczalny okres przetwarzania danych osobowych, usuwamy dane osobowe, gdy tylko ich przechowywanie nie jest już konieczne do realizacji celu, w którym dane są przetwarzane, a wszystkie ustawowe okresy przetwarzania przestają obowiązywać. Ustawowe okresy przetwarzania danych są ostatecznym kryterium maksymalnego czasu przechowywania danych osobowych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Jeżeli więc okres przetwarzania danych dobiegnie końca, przetwarzanie nie jest dłużej możliwe, a dane osobowe zostają zablokowane.

 

Informacja na temat przekazywania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

 

Korzystając z okazji, informujemy, że w niektórych sytuacjach podanie danych osobowych jest prawnie wymagane (np. w przypadku danych dotyczących płatności za świadczone usługi) lub może wynikać z postanowień umownych. Aby w pełni korzystać z usług oferowanych przez naszą stronę internetową, użytkownik musi zawrzeć z administratorem odpowiednią umowę użytkowania (ogólne warunki korzystania ze strony internetowej) poprzez rejestrację. Aby umowa mogła zostać zawarta, użytkownik musi udostępnić wymagane dane osobowe (np. nazwę użytkownika, adres e-mail), które przetwarzamy w ramach realizacji niniejszej umowy. Jeśli użytkownik nie przekaże nam powyższych danych, zawarcie umowy nie jest możliwe lub, jeśli dostarczy tylko wybrane dane, nie możemy świadczyć naszych usług w pełnym zakresie.  

 

Przekierowania i linki

 

Wchodząc na strony internetowe, do których odsyła nasz serwis, użytkownik może zostać poproszony o ponowne wprowadzenie danych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, właściwości przeglądarki itp. Niniejsza polityka ochrony danych nie reguluje gromadzenia, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie.

 

Działalność podmiotów zewnętrznych może być regulowana innymi przepisami dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dlatego też, w przypadku odwiedzania przez użytkownika stron internetowych podmiotów zewnętrznych, przed wprowadzeniem danych osobowych, zalecamy zapoznanie się z tamtejszą polityką prywatności.

 

Zmiany w polityce ochrony danych

 

Stale rozwijamy naszą stronę internetową, aby móc zapewnić użytkownikom coraz lepszą obsługę. Polityka ochrony danych będzie regularnie aktualizowana i zmieniana w razie potrzeby.

 

Oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy użytkowników o wszelkich zmianach w Polityce ochrony danych. Możemy to zrobić, na przykład wysyłając wiadomość e-mail na podany przez użytkownika adres e-mail. Jeżeli wymagana będzie dodatkowa zgoda na przetwarzanie przez nas danych osobowych, skierujemy do użytkowników prośbę o jej wyrażenie przed wejściem w życie zmian.

 

Najnowsza wersja naszych przepisów o ochronie danych osobowych jest przez cały czas dostępna online pod adresem: https://giodo.gov.pl/

 

Inspektor ochrony danych

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prawa ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Herold Unternehmensberatung GmbH

Mr Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck

Email: [email protected]

www.mein-datenschutzbeauftragter.de

ZMIANA GLOBALNEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MOUSEFLOW 

Używamy tech Mouseflow, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów oraz aby zoptymalizować ten serwis i doświadczenie z pracą z nim. Mouseflow to usługa, która pomaga nam lepiej zrozumieć zachowanie naszych klientów (na przykład, ile czasu spędzają na niektórych stronach internetowych, w które linki klikają, co lubią a czego nie, itp.). Dzięki tej usłudze i opiniom użytkowników możemy ulepszać i utrzymywać nasze usługi. Mouseflow wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to między innymi adres IP urządzenia (przechwycony i przechowywany tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalny identyfikator urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) lub preferowany język ustawiony do przeglądania naszej witryny. Mouseflow przechowuje te informacje w pseudonimowym profilu użytkownika. Ani Mouseflow, ani my nigdy nie wykorzystamy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do porównania zebranych danych z danymi innych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Politykę prywatności Mouseflow pod adresem: https://mouseflow.com/privacy/ 

Możesz zrezygnować ze swojego profilu użytkownika, wyłączyć przechowywanie danych o Twojej aktywności w naszej witrynie przez Mouseflow lub zrezygnować ze śledzenia plików cookie na innych stronach, korzystając z funkcji wymienionej w naszej Polityce prywatności lub klikając w link: https://mouseflow.com/opt-out/