Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest dla nas szczególnie ważne. Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych jest informowanie użytkowników stron internetowych o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących użytkownikom, pod warunkiem, że zostaną oni uznani za osoby, których dane dotyczą, w rozumieniu art.4 ust.1 Rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego dalej "RODO").

 

1. Administrator

Niniejsza strona internetowa i oferowane usługi są obsługiwane przez spółkę WELEDA, spol. s r.o., z siedzibą pod adresem Praga 5, Lidická 336/28, kod pocztowy: 150 00, Republika Czeska, REGON: 41195078, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pozycja 3981, NIP: PL5263264928.

E-mail: [email protected] Strona internetowa: www.weleda.pl

2. Informacje ogólne

Strona internetowa została opracowana zgodnie z zasadą minimalizacji danych w taki sposób, aby zbierać jak najmniej informacji od użytkownika. Zasadniczo możliwe jest odwiedzanie naszej strony internetowej bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przetwarzanie ich jest konieczne tylko w przypadku korzystania z konkretnych usług (np. formularza kontaktowego). Robiąc to, zawsze zapewniamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z odpowiednią podstawą prawną lub na podstawie Twojej zgody. Przestrzegamy przepisów RODO obowiązujących od 25 maja 2018 r., a także odpowiednich krajowych przepisów o ochronie danych.

3. Definicje

Zgodnie z RODO terminy użyte w niniejszych zasadach mają następujące znaczenie:

"dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieciowego lub jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

"przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„ograniczenie przetwarzania” określa oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

„pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

"administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, prawo to może wskazywać konkretnego administratora lub konkretne kryteria jego ustalania;

"podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

"odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego postępowania zgodnie z prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie takich danych osobowych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych do celów przetwarzania;

"strona trzecia" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który nie jest osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym lub osobą bezpośrednio podlegającą administratorowi lub podmiotowi, który jest upoważniony przez administratora do przetwarzania danych osobowych;

"zgoda" podmiotu danych, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego potwierdzenia, przyzwala na przetwarzanie swoich danych osobowych;

4. Zgoda

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, od czasu do czasu gromadzimy pewne jego dane osobowe. Aby było to możliwe, wymagane jest uzyskanie do tego zgody użytkownika. Odbywa się to przede wszystkim w przypadku komunikacji z użytkownikiem oraz świadczenia usług, w szczególności podczas nawiązywania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, zwłaszcza gdy kontakt odbywa się za pomocą formularza kontaktowego, podczas zamawiania newsletteru, dokonywania rezerwacji lub korzystania z usług.

Deklaracja zgody

Korzystając z udostępnionych przez nas formularzy, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez nas podanych przez niego danych osobowych i przetwarzanie ich w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość, za pomocą stosownego oświadczenia. Należy pamiętać, że korzystanie z Usługi bez zgody użytkownika nie jest już możliwe. Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z administratorem za pomocą podanych powyżej informacji kontaktowych (w tym przypadku należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy).

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy  dane osobowe potrzebne do prawnego uzasadnienia, wykonania lub przetworzenia naszej oferty usługowej przyjmując za podstawę prawną art. 6(1b) RODO. Jeśli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w ramach zleconego przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 28 RODO.

Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w poniższych celach.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (dlaczego przetwarzanie danych osobowych jest wymagane)

nawiązanie kontaktu i związanej z nim korespondencji

na podstawie zgody użytkownika

odpowiedzi na zapytania i udzielanie wszelkich porad, o które prosi użytkownik

na podstawie zgody użytkownika

działania mające na celu prezentowanie użytkownikowi w najbardziej efektywny i interesujący sposób naszej strony internetowej (np. przy użyciu anonimowych ocen)

na podstawie naszego uzasadnionego interesu

wdrażanie naszych usług technicznych

na podstawie naszego uzasadnionego interesu

zamieszczenie recenzji na temat naszych produktów

na podstawie zgody użytkownika

udział w kampaniach testowania produktów

na podstawie zgody użytkownika

vigilance -  czujność na działania niepożądane

zgodnie z art. 9 lit. i) RODO lub art. 6 lit. c) RODO

nagrania wizualne, dźwiękowe i filmowe na potrzeby dokumentacji, raportów redakcyjnych i reklamowych

na podstawie naszego uzasadnionego interesu

 

6. Zbierane i przetwarzane dane osobowe

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy są one dobrowolnie przekazywane przez użytkownika za jego wiedzą, np. poprzez wypełnianie formularzy, wysyłanie wiadomości e-mail lub kontaktowanie się z nami w ramach prowadzonej działalności.

Dotyczy to następujących danych osobowych (w określonej formie). Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane:

Ogólne dane kontaktowe:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Numer telefonu*
 • E-mail*
 • Ulica*
 • Numer domu*
 • Kod pocztowy*
 • Miasto*
 • Temat wiadomości
 • Treść wiadomości

 

Recenzje produktów:

 • Nazwa użytkownika*
 • E-mail*                 

 

Testowanie produktów Weleda:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Numer telefonu*
 • E-mail*
 • Ulica*
 • Numer domu*
 • Kod pocztowy*
 • Miasto*

* Oznaczone pola w formularzach są obowiązkowe

Podane przez użytkownika dane osobowe i ich treść pozostaną wyłączną własnością spółki i jej podmiotów stowarzyszonych. Przechowujemy i przetwarzamy dane wyłącznie w celach określonych w sekcji 5 niniejszych zasad. Każde użycie wykraczające poza określony cel wymaga wyraźnej zgody użytkownika.

7. Ogólne pliki dziennika

Dane połączenia z komputerem użytkownika (adres IP), z którego użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, dane identyfikacyjne przeglądarki i typ używanego systemu operacyjnego, strona internetowa, z której użytkownik nas odwiedza oraz pomyślny dostęp są tymczasowo zapisywane przez serwer internetowy w plikach dziennika (pliki dziennika). Techniczne zarządzanie stroną internetową i anonimowe gromadzenie statystyk umożliwiają ocenę dostępu do serwisu Weleda oraz ocenę mającą na celu poprawę poziomu ochrony danych i ich bezpieczeństwa w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Dane pliku dziennika serwera są przechowywane w celach analitycznych oddzielnie od wszelkich danych osobowych wprowadzonych przez użytkownika przez 12 miesięcy, a następnie są usuwane.

8. Pliki cookie

Na naszej stronie stosujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie, aby zapewnić użytkownikom lepsze, spersonalizowane usługi. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Weleda wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, można znaleźć poniżej.

9. Spersonalizowane reklamy na Facebooku

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, wykorzystamy podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail ("Dane kontaktowe") do wyświetlania spersonalizowanych reklam na platformie Facebook firmy Meta Platforms, Inc, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("FCB").

Facebook oferuje możliwość tworzenia grup fokusowych za pomocą funkcji "Custom Audiences". W tym celu powyższe dane kontaktowe zostaną przesłane do Facebooka. Proces przesyłania danych jest szyfrowany. Przetwarzanie danych przez FCB odbywa się w ramach wytycznych FCB dotyczących wykorzystania danych. Więcej informacji na temat wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.php.

Przesyłanie to jest wykorzystywane w celu umożliwienia nam określenia odbiorców naszych reklam na odpowiedniej platformie dla określonych grup docelowych. Chcemy mieć pewność, że reklamy są wyświetlane tylko tym użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi informacjami i usługami.

Grupy docelowe mogą być również wykorzystywane do tworzenia podobnych grup docelowych ("lookalike audience") w oparciu o podobne cechy. Ci "podobni odbiorcy" mogą być wykorzystywani do wysyłania ukierunkowanych reklam na Facebooku do osób, które mają podobne cechy do osób z grup docelowych.

Sprzeciw za pośrednictwem Facebooka:

Aby ustawić rodzaj reklam jaki ma wyświetlać się użytkownikowi w ramach Facebooka, można przejść do strony utworzonej przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu pod adresem https://www.facebook.com/settings?tab=ads i sprzeciwić się ich pokazywaniu, ustawiając opcję "Niedozwolone". Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

10. Recenzje produktów

Na stronie internetowej Weleda można również recenzować produkty kosmetyczne. Ocenianie produktów jest możliwe jedynie za pośrednictwem konta użytkownika, którego założenie wymaga podania imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pseudonim składający się z pełnego imienia i pierwszej litery nazwiska jest następnie wstawiany pod recenzją, a powiązane dane identyfikacyjne są znane tylko administratorowi.

11. Testerzy produktów Weleda

Jeśli użytkownik zostanie wybrany na testera produktu Weleda, będziemy przechowywać jego dane obejmujące adres pocztowy, imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Adres pocztowy i numer telefonu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania testowanego produktu, a adres e-mail w celu wysłania kwestionariusza satysfakcji z produktu.

12. Nagrywanie obrazu, dźwięku i filmów

W ramach wydarzeń Weleda mogą być dokonywane nagrania wizualne, dźwiękowe i filmowe osób obecnych (uczestników, usługodawców i ich pracowników lub podwykonawców). Dane te są gromadzone i przetwarzane na potrzeby dokumentacji oraz relacji redakcyjnych lub reklamowej w mediach drukowanych i internetowych. Odbywa się to na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie danych na potrzeby ilustrowanej dokumentacji i sprawozdawczości jest niezbędne do naszych działań w zakresie public relations i marketingu, a interesy firmy Weleda są nadrzędne.

13. Udział w webinariach/spotkaniach online za pośrednictwem Microsoft Teams

Weleda pragnie nadal oferować użytkownikom możliwość uczestnictwa w regularnych webinariach lub spotkaniach online (zwanych łącznie "Spotkaniami online"). W tym celu korzystamy z usługi "Microsoft Teams".

Informacje o ochronie danych dla spotkań online i webinariów za pośrednictwem "Microsoft Teams"

Weleda pragnie poinformować poniżej o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z "Microsoft Teams".

13.1 Cel przetwarzania danych

Do prowadzenia spotkań online używamy narzędzia "Microsoft Teams". "Microsoft Teams" to usługa świadczona przez Microsoft Corporation ("Microsoft") w celu prowadzenia wideokonferencji przez Internet.

13.2 Odpowiedzialność

Weleda i Weleda AG są odpowiedzialne za przetwarzanie danych bezpośrednio związanych z realizacją "spotkania online".

Uwaga: Jeśli użytkownik przejdzie do witryny "Microsoft Teams", dostawca "Microsoft Teams" jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Jednak wywołanie strony internetowej jest konieczne tylko do korzystania z "Microsoft Teams" w celu pobrania oprogramowania do korzystania z "Microsoft Teams".

Jeśli użytkownik nie chce lub nie może korzystać z "Microsoft Teams", może również korzystać z "Microsoft Teams" za pośrednictwem przeglądarki. Usługa jest wtedy również świadczona za pośrednictwem strony internetowej "Microsoft Teams".

13.3 Jakie dane są przetwarzane?

Podczas korzystania z usługi "Microsoft Teams" przetwarzane są różne rodzaje danych. Zakres danych zależy również od tego, jakie informacje użytkownik podaje przed lub w trakcie uczestnictwa w spotkaniu online.

Przetwarzane są następujące dane osobowe:

• Informacje o użytkowniku: np. wyświetlane imię, adres e-mail, jeśli dotyczy, zdjęcie profilowe (opcjonalnie), preferowany język.

• Metadane spotkania: np. data, godzina, identyfikator spotkania, numery telefonów, lokalizacja

• Dane tekstowe, audio i wideo: użytkownik może korzystać z funkcji czatu w Spotkaniu online. W związku z tym wprowadzony tekst zostanie przetworzony w celu wyświetlenia w Spotkaniu online. Aby wyświetlać wideo i odtwarzać dźwięk, dane z mikrofonu urządzenia końcowego i z dowolnej kamery wideo na urządzeniu końcowym będą odpowiednio przetwarzane na czas trwania spotkania. Użytkownik może samodzielnie wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji "Microsoft Teams".

• Inne dane przekazywane dobrowolnie podczas spotkania online.

13.4 Zakres przetwarzania danych

Do prowadzenia spotkań online używamy aplikacji "Microsoft Teams".

Jeśli będziemy chcieli nagrywać Spotkania online, poinformujemy o tym użytkownika z wyprzedzeniem i w razie potrzeby poprosimy go o zgodę. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Jeśli będziemy chcieli uzyskać listę uczestników spotkania online, poinformujemy o tym użytkownika z wyprzedzeniem w przejrzysty sposób. Użytkownik ma wówczas możliwość włączenia lub wyłączenia tej funkcji w swoim profilu. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać odwołana w dowolnym momencie.

W razie potrzeby po zakończeniu Spotkania online udokumentujemy uczestnictwo za pomocą certyfikatu i wydamy go użytkownikowi.

13.5 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach organizacji Spotkań online jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli takie spotkania odbywają się w kontekście stosunku umownego.

W przypadku braku stosunku umownego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Również w tym przypadku jesteśmy zainteresowani skutecznym wdrożeniem Online Meeting.

13.6 Odbiorcy

Dane osobowe przetwarzane w związku z uczestnictwem w Spotkaniach online zasadniczo nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że mają zostać przekazane.

Należy pamiętać, że zawartość Spotkań online jest często wykorzystywana do udostępniania informacji klientom, zainteresowanym stronom lub stronom trzecim, a zatem jest przeznaczona do przekazywania.

Inni odbiorcy: Dostawca "Microsoft Teams" z konieczności otrzymuje wiedzę o powyższych danych, jeśli jest to przewidziane w kontekście naszej umowy o przetwarzanie zamówień z firmą Microsoft.

13.7 Przetwarzanie danych poza Unią Europejską (UE)

Zasadniczo nie przetwarzamy danych poza UE, ponieważ ograniczyliśmy ich przechowywanie do centrów danych w UE.

Nie możemy jednak wykluczyć, że dane będą przesyłane za pośrednictwem serwerów internetowych znajdujących się poza UE. Może się tak zdarzyć w szczególności, jeśli uczestnicy spotkania online znajdują się w kraju trzecim. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, uzgodniliśmy z Microsoft standardowe klauzule umowne. Ponadto dane są szyfrowane podczas przesyłania przez Internet, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

13.8 Prawa użytkownika jako podmiotu danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących go danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji w dowolnym momencie. W przypadku wniosku o udzielenie informacji, który nie został złożony na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy zażądać od użytkownika dowodów potwierdzających, że jest on osobą, za którą się podaje. Użytkownik ma również prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeśli jest do tego prawnie upoważniony. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach wymogów prawnych. Zgodnie z przepisami o ochronie danych istnieje również prawo do przenoszenia danych.

13.9 Usunięcie danych

Zasadniczo usuwamy dane osobowe, gdy nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania. W szczególności wymóg ten może istnieć, jeśli dane są nadal wymagane do świadczenia usług umownych, możliwości kontroli oraz przyznania lub odstąpienia od wszelkich roszczeń gwarancyjnych. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania, usunięcie może być rozważane dopiero po wygaśnięciu odpowiedniego obowiązku przechowywania.

13.10 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

13.11 Zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności

Dokonujemy aktualizacji niniejszych informacji o ochronie danych w przypadku zmian w przetwarzaniu danych lub z innych powodów, które tego wymagają. Aktualną wersję można zawsze znaleźć na tej stronie internetowej.

 14. Informacja o ochronie prywatności w ramach "Microsoft Forms"

Weleda pragnie poinformować poniżej o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z "Microsoft Forms".

"Microsoft Forms" to usługa świadczona przez Microsoft Corporation ("Microsoft"), która może być używana do tworzenia i udostępniania formularzy zapytań przez Internet.

14.1 Cel przetwarzania danych

Używamy "Microsoft Forms" do rejestracji i organizacji naszych wydarzeń.

14. 2 Odpowiedzialność

Weleda i Weleda AG są odpowiedzialne za przetwarzanie danych bezpośrednio związanych z rejestracją wydarzenia.

14. 3 Jakie dane są przetwarzane?

Podczas korzystania z "Microsoft Forms" przetwarzane są różne rodzaje danych. Zakres danych zależy również od informacji podanych przez użytkownika podczas korzystania z "Microsoft Forms". Przetwarzaniu podlegają w szczególności następujące dane osobowe:

• Informacje o użytkowniku: np. imię i nazwisko, adres e-mail, organizacja

• Metadane spotkania: np. data, godzina

• Inne dane dobrowolnie dostarczone poprzez przesłanie do Microsoft Forms

 14. 4 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych działań jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli w związku z korzystaniem z "Microsoft Forms" dane osobowe nie są wymagane do wykonania umowy, ale stanowią istotną część korzystania z "Microsoft Forms", podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takich przypadkach naszym interesem jest zapewnienie ulepszenia produktu i zadowolenia klienta.

Jeśli użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych (np. w celu otrzymywania dodatkowych informacji promocyjnych) w związku z korzystaniem z usługi "Microsoft Teams", podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

14. 5 Wysyłanie dodatkowych informacji i ofert (newsletter)

W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie dalszych informacji i ofert (zwanych dalej "Newsletterem") w kontekście korzystania z "Microsoft Forms", Weleda będzie wykorzystywać wprowadzone przez użytkownika dane do odpowiednich celów lub do informowania użytkownika o istotnych okolicznościach dotyczących tej usługi lub jej rejestracji.

Weleda może przekazywać te dane usługodawcy Salesforce w celu zarządzania wysyłką newslettera i jej realizacji. Weleda zawarła umowę z dostawcą usług e-mail marketingu Salesforce w sprawie procedury zleconego przetwarzania danych. Gwarantuje to, że wyżej wymieniony usługodawca przestrzega wszystkich aspektów surowych wymogów niemieckiego prawa o ochronie danych podczas zarządzania i realizacji wysyłki newslettera.

Do otrzymywania newslettera wymagany jest ważny adres e-mail. Przechowywana jest również data zamówienia newslettera. Weleda wykorzystuje te dane jako dowód w przypadku nadużycia, jeśli rejestracja nastąpiła z nieznanego adres e-mail.  

Ponadto, aby zapewnić, że adres e-mail nie zostanie niewłaściwie wykorzystany przez osoby trzecie na liście mailingowej Weleda, Weleda działa zgodnie z procedurą "double opt-in". W ramach tej procedury użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Dopiero po potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie zawartego w niej linku użytkownik otrzyma żądany biuletyn e-mail. W ramach tego procesu rejestrowane jest zamówienie newslettera, wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji.

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych, adresu e-mail i jego wykorzystania do wysyłania newslettera ze skutkiem na przyszłość. W każdym newsletterze Weleda udostępni link umożliwiający rezygnację. Użytkownik ma również możliwość przesłania wniosku o anulowanie zgody na piśmie na adres podany w nocie prawnej.

14.6 Odbiorcy

Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z "Microsoft Forms" nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że są przeznaczone do przekazania.

Dostawca "Microsoft Forms" z konieczności uzyskuje wiedzę o wyżej wymienionych danych, o ile jest to przewidziane w kontekście naszej umowy o przetwarzanie zamówień z firmą Microsoft.

14.7 Przetwarzanie danych poza Unią Europejską (UE)

Zasadniczo nie przetwarzamy danych poza UE, ponieważ ograniczyliśmy ich przechowywanie do centrów danych w UE.

Nie możemy jednak wykluczyć, że dane będą przesyłane za pośrednictwem serwerów internetowych znajdujących się poza UE. Może się tak zdarzyć w szczególności, jeśli uczestnicy spotkania online znajdują się w kraju trzecim. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, uzgodniliśmy z Microsoft standardowe klauzule umowne. Ponadto dane są szyfrowane podczas przesyłania przez Internet, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

14.8 Prawa użytkownika jako podmiotu danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat dotyczących go danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji w dowolnym momencie. W przypadku wniosku o udzielenie informacji, który nie został złożony na piśmie, prosimy o wzięcie pod uwagę, że możemy zażądać od użytkownika dowodów potwierdzających, że jest on osobą, za którą się podaje. Użytkownik ma również prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeśli jest do tego prawnie upoważniony. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach wymogów prawnych. Zgodnie z przepisami o ochronie danych istnieje również prawo do przenoszenia danych.

14.9 Usunięcie danych

Zasadniczo usuwamy dane osobowe, gdy nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania. W szczególności wymóg ten może istnieć, jeśli dane są nadal wymagane do świadczenia usług umownych lub do kontroli, przyznania lub odstąpienia od wszelkich roszczeń gwarancyjnych. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania, usunięcie może być rozważane dopiero po wygaśnięciu odpowiedniego obowiązku przechowywania.

14.10 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

14.11 Zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności

Dokonujemy aktualizacji niniejszych informacji o ochronie danych w przypadku zmian w przetwarzaniu danych lub z innych powodów, które tego wymagają. Aktualną wersję można zawsze znaleźć na tej stronie internetowej.

15. Ogólne informacje o obecności w mediach społecznościowych

Aby jak najlepiej zaprezentować naszą firmę i komunikować się z Tobą jako użytkownikiem, klientem lub zainteresowaną osobą oraz informować Cię o oferowanych przez nas usługach, korzystamy z naszej obecności w mediach społecznościowych. Można nas znaleźć na następujących platformach i portalach społecznościowych:

Facebook, Instagram, Youtube, X (Twitter), TIK TOK i LinkedIn.

Podczas korzystania z sieci społecznościowych dane są przetwarzane poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). We wszystkich krajach spoza UE nie można zagwarantować takiego samego poziomu ochrony danych jak w UE.

W tym kontekście może istnieć ryzyko dla użytkownika, jeśli przekazywane dane są przetwarzane w tak zwanych krajach trzecich o nieodpowiednim poziomie ochrony danych. Utrudnia to egzekwowanie znanych praw użytkownika. Ponadto może się zdarzyć, że dane użytkownika nie będą przetwarzane w jego interesie przez dostawcę w kraju trzecim.

Powiadomienie o nieważnej umowie Privacy Shield

Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a także powiązane usługi (Instagram itp.) uzyskały certyfikat Privacy Shield dla amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych. W świetle niedawnego orzeczenia ETS umowa ta nie stanowi już wystarczającego dowodu zgodności z poziomem ochrony wymaganym przez ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

W związku z obecną niepewną sytuacją prawną, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zapewniamy korzystanie z usług Meta Platforms, Inc. i dostarczanie treści na platformach mediów społecznościowych na podstawie udzielonej nam "dorozumianej" zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Odwiedzając stronę i wyrażając zgodę na zestaw plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych.

Cele przetwarzania danych realizowane przez sieci społecznościowe zazwyczaj różnią się od naszych. Zazwyczaj dane zebrane od użytkownika w sieciach społecznościowych są przetwarzane w celu badania rynku, reklamy i tworzenia profili użytkowników na potrzeby spersonalizowanych reklam (np. Facebook, Google, Instagram itp.).

W tym celu pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania zachowania użytkownika i umożliwiają utworzenie profilu użytkownika. W przypadku Facebooka profil użytkownika jest tworzony nawet dla osób, które nie mają zarejestrowanego konta na Facebooku.

Szczegółową listę celów przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w informacjach o ochronie danych odpowiednich dostawców. Użytkownik może ograniczyć tworzenie swojego profilu przynajmniej w ograniczonym zakresie, dokonując odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika. W celu zapoznania się z dokładną procedurą należy przeczytać odpowiednie informacje o ochronie danych danego dostawcy.

Facebook Fanpage

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku, Facebook gromadzi, między innymi, jego adres IP i inne informacje dostępne na jego komputerze w postaci plików cookie. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako administratorowi strony na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony na Facebooku. Facebook udostępnia więcej informacji na ten temat pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/pages/insights.

Dostarczone informacje statystyczne nie pozwalają nam na wyciąganie wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Używamy ich wyłącznie do reagowania na zainteresowania naszych użytkowników oraz do stałej poprawy naszej obecności w Internecie i zapewniania jej jakości.

Gromadzimy dane użytkownika za pośrednictwem naszego fanpage'a wyłącznie w celu wdrożenia ewentualnych rozwiązań w zakresie komunikacji i interakcji z nami. Dane te zazwyczaj obejmują imię i nazwisko użytkownika, treść wiadomości, treść komentarzy i informacje profilowe, które użytkownik udostępnił "publicznie".

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w powyższych celach opiera się na naszym uzasadnionym interesie handlowym i komunikacyjnym polegającym na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych przez odpowiedniego dostawcę sieci społecznościowej, podstawa prawna przetwarzania danych odnosi się do art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO.

Ponieważ faktyczne przetwarzanie danych jest przeprowadzane przez dostawcę sieci społecznościowej, nasz dostęp do danych użytkownika jest ograniczony. Tylko dostawca sieci społecznościowej jest uprawniony do pełnego dostępu do danych użytkownika. Z tego powodu tylko dostawca może bezpośrednio podjąć i wdrożyć odpowiednie środki w celu spełnienia praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). W związku z tym najskuteczniejsze jest wykonywanie odpowiednich praw bezpośrednio wobec danego dostawcy.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w tej sprawie, skontaktuj się z nami.

Prawa podmiotu danych

"Załącznik administratora strony" na Facebooku określa prawa i obowiązki, których należy przestrzegać wraz z Facebookiem. Można go znaleźć pod następującym linkiem: https://de-de.facebook.com/legal/controller_addendum .

Jeśli użytkownik potrzebuje informacji, prześlemy je do Meta Platforms i poprosimy o skorzystanie z odpowiedniego formularza kontaktowego pod adresem:

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelp%2Fkontaktujte%2F308592359910928.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis odpowiedniego przetwarzania danych przez dostawców i ich opcji rezygnacji (opt-out) za pośrednictwem odpowiednich linków do stron internetowych dostawców:

Facebook (Meta, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka ochrony prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/,

Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Instagram (Meta, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka ochrony prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com,

Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Polityka ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy,

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

X (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Polityka ochrony prywatności: https://twitter.com/en/privacy,

Opt-Out: https://twitter.com/personalization,

Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

TikTOK (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland) - Polityka ochrony prywatności: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Opt-out:  https://www.tiktok.com/privacy/ads-and-your-data/en

LinkedIn (LinkedIn Corporation, Sunnyvale, 1000 W Maude Ave, USA) -  Polityka ochrony prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy

Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności):

https://www.privacyshield.gov/ps/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

16. Informacje o ochronie danych dotyczące zachowania czujności (w przypadku wystąpienia działań niepożądanych)

Cel gromadzenia danych i podstawa prawna przetwarzania

Jeśli pacjent lub inna osoba (np. farmaceuta, lekarz) zgłosi firmie Weleda wystąpienie niepożądanych reakcji na produkty kosmetyczne lub inne informacje niezbędne dla zachowania czujności w odniesieniu do produktu firmy Weleda, zgromadzimy te dane wyłącznie w celu zachowania czujności.

Weleda gromadzi i przetwarza te dane w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych (art. 6 lit. c RODO) (podstawa prawna).

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i przetwarzanie zgłoszeń (przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń)

Kontrola kosmetyczna:

Odebranie wiadomości

Przesłane zgłoszenia do firmy Weleda wymagają podania następujących informacji: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, zawód (np. lekarz, farmaceuta, pacjent) osoby zgłaszającej, inicjały, wiek, płeć, data urodzenia, rok urodzenia, warunki życia, alergie/nietolerancje, przyjmowane leki/suplementy diety, stan skóry. Inne informacje będą rejestrowane w razie potrzeby, pod warunkiem, że zostaną ujawnione firmie Weleda w sposób dobrowolny i niezbędny dla raportu.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Weleda jest zobowiązana do zgłaszania informacji istotnych dla kontroli kosmetyków krajowym organom ds. zdrowia (obowiązek prawny).

Przechowywanie danych

Oryginały dokumentów są przechowywane w bezpiecznej formie w danej firmie. Oryginalne dokumenty zawierają wszystkie powyższe dane osobowe dotyczące raportu. Przychodzące raporty są przechowywane w wewnętrznej krajowej bazie danych firmy dotyczącej nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetycznym oraz w formie pseudonimowej w globalnej bazie danych firmy dotyczącej nadzoru nad bezpieczeństwem kosmetycznym.

Okres przechowywania

Wszystkie informacje dotyczące raportów o niepożądanych reakcjach lub inne informacje istotne dla kontroli kosmetyków powinny być przechowywane przez co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia do obrotu ostatniej partii produktu kosmetycznego.

17. Informacje o ochronie danych dotyczące reklamacji/wad jakościowych

Cel gromadzenia danych i podstawa prawna przetwarzania

W przypadku reklamacji/wady jakościowej dane osobowe będą przez nas gromadzone, przechowywane i, w razie potrzeby, przekazywane, jeśli jest to konieczne do przetworzenia ustnego lub pisemnego niezadowolenia klienta z produktu (reklamacji) lub wady jakościowej. Gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie danych odbywają się w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na osobie odpowiedzialnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych i obsługa reklamacji/wad jakościowych (przyjmowanie i przekazywanie reklamacji):

Dane wejściowe

Gdy Weleda otrzyma skargę/reklamację jakościową, rejestrowane są następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe. W razie potrzeby rejestrowane są dalsze informacje, jeśli zostały one przekazane firmie Weleda w sposób dobrowolny i odnoszą się do reklamacji/wady jakościowej.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Weleda może przekazywać dane spółkom i podmiotom zależnym grupy Weleda AG, partnerom biznesowym lub usługodawcom, jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych. W przypadku przekazywania danych Weleda zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych. W ramach grupy spółek Weleda AG skargi/wady jakościowe otrzymane przez poszczególne spółki są przekazywane do Weleda AG, Möhlerstraße 3-5, 73525 Schwäbisch Gmünd w formie pseudonimizowanej.

Przechowywanie danych                                                                                                   

Oryginały dokumentów są przechowywane w bezpiecznej formie w danej firmie. Oryginalne dokumenty zawierają wszystkie powyższe dane osobowe dotyczące reklamacji/wady jakościowej. Otrzymane zgłoszenia są przechowywane w krajowej bazie danych spółki. Wszystkie reklamacje/wady jakościowe otrzymane przez poszczególne spółki są przechowywane w formie pseudonimizowanej w wewnętrznej bazie danych Weleda AG, Möhlerstraße 3-5. 73525 Schwäbisch Gmünd.

Okres przechowywania

Dane zebrane w związku z reklamacją/wadą jakościową będą przechowywane przez okres trwania relacji handlowej lub do końca okresu 11 lat od rozwiązania reklamacji/wady jakościowej. Dane zebrane w związku z reklamacją/wadą jakościową zostaną następnie usunięte lub zablokowane, jeśli usunięcie nie jest możliwe.

18. Integracja treści i usług innych firm

Nasza strona korzysta z treści i usług stron trzecich. Obejmuje to na przykład mapy i filmy dostarczane przez Google Maps i YouTube. Adres IP musi zostać przekazany, aby zapewnić dostęp do tych danych i ich wyświetlanie w przeglądarce użytkownika. Dostawcy usług (zwani dalej "dostawcami zewnętrznymi") wykorzystują zatem adres IP użytkownika.

Chociaż staramy się korzystać z usług dostawców zewnętrznych, którzy wymagają jedynie adresu IP do dostarczania treści, nie mamy kontroli nad tym, czy adres IP może być przechowywany. Proces ten może mieć miejsce między innymi w celach statystycznych. Jeśli odkryjemy, że adres IP jest przechowywany, poinformujemy o tym użytkownika.

18.1 Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Ireland Lmited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google").

Google (Universal) Analytics wykorzystuje pliki "cookies", tj.  pliki tekstowe, które umożliwiają nam analizę sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej. Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Informacje zapisane w pliku cookie (w tym adres IP w skróconej formie) są przesyłane z przeglądarki na serwer Google i tam przechowywane. Jest to transfer na serwery Google LLC. z możliwością lokalizacji w USA.

Ta strona korzysta z usługi Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Taka konfiguracja usługi analityki internetowej zapewnia anonimizację adresu IP użytkownika poprzez jego skrócenie i wykluczenie bezpośrednich odniesień osobistych. Google skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer obsługiwany przez Google LLC. w USA i tam skracany. W przypadku takiego odstępstwa przetwarzanie to odbywa się zgodnie z art. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w w zakresie analizy statystycznej zachowań użytkowników, wykonanej do celów optymalizacji i marketingu.

Google wykorzystuje informacje pozyskane z naszego serwisu do oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, stworzenia raportów dotyczących aktywności użytkowników na stronie, a także w celu świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP użytkownika przesłany w ramach Google (Universal) Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe.

Użytkownik może również zablokować funkcję gromadzenia przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz ich przetwarzania przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, kliknij poniższy link. Za pomocą tego łącza można ustawić plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Ten plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link: Dezaktywuj Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji na temat Google (Universal) Analytics, kliknij tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=en.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Jeśli istnieje wymóg prawny, uzyskaliśmy zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych w sposób opisany powyżej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy skorzystać z opcji sprzeciwu opisanej powyżej.

18.2 Korzystanie z DoubleClick

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia marketingu online Google DoubleClick obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do zamieszczania reklam odpowiednich dla użytkownika, ulepszania raportów dotyczących efektywności kampanii reklamowych lub zapobiegania wielokrotnemu wyświetlaniu tych samych reklam. Google wykorzystuje numer identyfikacyjny pliku cookie do zapisywania reklam, które są zamieszczane w konkretnej przeglądarce, a tym samym może uniemożliwić ich ponowne wyświetlenie. Przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

DoubleClick może również używać numerów identyfikacyjnych plików cookie do zapisywania tzw. konwersji, które są powiązane z z publikowaniem reklam skierowanych do określonych grup odbiorców. Dzieje się tak, gdy użytkownik ogląda reklamę DoubleClick, a następnie korzysta z tej samej przeglądarki, aby uzyskać dostęp do strony internetowej reklamodawcy i coś na niej kupić.

Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

Ze względu na używane narzędzie marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy o znanych nam procedurach: narzędzie DoubleClick wysyła informację do serwera Google, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, konto na mediach społecznościowych lub kliknął na którąś z naszych reklam. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może powiązać wizytę z jego kontem. Nawet w przypadku kiedy użytkownik nie jest zarejestrowany i/lub zalogowany w Google, usługodawca ma dostęp do jego adresu IP i może go przechowywać.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na powyższą procedurę, może dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, dostosowując ustawienia przeglądarki tak, aby blokowały one pliki cookie z domeny www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. To ustawienie przestanie być dostępne wraz ze skasowaniem plików cookie. Alternatywnie, użytkownik może uzyskać informacje na temat korzystania z plików cookie od Digital Advertising Alliance na stronie www.aboutads.info i odpowiednio dostosować swoje ustawienia. Co więcej, użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby był informowany, kiedy pliki cookie są używane i mógł decydować o ich wykorzystaniu każdorazowo, zgodzić się na ich wykorzystanie tylko w niektórych przypadkach lub całkowicie zrezygnować z ich wykorzystania. W przypadku braku zgody na wykorzystanie plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z amerykańskimi i unijnymi ramami ochrony danych, który zapewnia zgodność ze standardami ochrony danych obowiązującymi w UE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google DoubleClick można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

18.3 Korzystanie z Google reCaptcha

Na tej stronie internetowej używamy również funkcję reCAPTCHA obsługiwaną przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Funkcja ta służy przede wszystkim do weryfikowania, czy treści publikowane są przez osobę fizyczną, czy też w niewłaściwy sposób generowane w wyniku mechanicznego i zautomatyzowanego przetwarzania. Usługa obejmuje wysyłanie do Google adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA i, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, opiera się na naszym uzasadnionym interesie w określaniu indywidualnych intencji w działalności internetowej oraz zapobieganiu nadużyciom i spamowi.

Google LLC z siedzibą w USA, posiada certyfikat Tarczy Prywatności USA i UE, który zapewnia zgodność z poziomami ochrony danych obowiązującymi w UE. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

18.4 Korzystanie z Mouseflow

Korzystamy z Mouseflow, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować treści na tej stronie. Ta usługa pomaga nam lepiej rozumieć zachowania naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach, jakie linki klikają, co lubią, a co nie itp.). Dzięki temu możemy poprawiać nasze treści. W celu najlepszego dostosowania Mouseflow wykorzystuje pliki cookie i inne technologie gromadząc informacje o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP, który jest rejestrowany i przechowywany wyłącznie w formie anonimowej), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj), preferowany język używany do przeglądania naszej witryny. Mouseflow przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Informacje te nie są wykorzystywane przez Mouseflow ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani nie są łączone z innymi informacjami o poszczególnych użytkownikach. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Mouseflow tutaj.

Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu przez Mouseflow jego profilu,  informacji o jego wizytach na naszej stronie internetowej oraz zrezygnować ze śledzących plików cookie Mouseflow na innych stronach, klikając w ten link.

18.5 Korzystanie z Google Maps

Na tej stronie internetowej korzystamy również z Google Maps (API) udostępnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps to usługa internetowa, wyświetlające interaktywne mapy w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Usługa ta ma na celu poinformowanie użytkowników o naszej lokalizacji i ułatwienie dotarcia do naszej siedziby.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do podstron zintegrowanych z mapami Google, informacje o korzystaniu z naszej witryny internetowej (takie jak adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google, czy też go nie posiada. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane są bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce, aby były one powiązane z jego profilem Google, musi wylogować się z konta przed aktywowaniem funkcji map Google.  Google przechowuje dane użytkownika (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowników i analizuje je zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie uzasadnionego interesu Google w umieszczaniu na swojej stronie spersonalizowanych reklam, w przeprowadzaniu badań rynku lub projektowaniu swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby użytkowników. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na tworzenie jego profilu. Aby z niego skorzystać, należy zwrócić się do Google.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z amerykańskimi i unijnymi ramami ochrony danych, co gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie swoich danych związanych z korzystaniem z map Google do serwera Google, może całkowicie dezaktywować usługę map Google, wyłączając w przeglądarce aplikację JavaScript. W tym przypadku mapy Google i mapa wyświetlana na naszej stronie internetowej nie będą dłużej aktywne.

Warunki użytkowania Google można znaleźć na stronie:

https://policies.google.com/terms?hl=pl. Więcej informacji na temat warunków korzystania z Map Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps/.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google ("Polityka prywatności Google"): https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

18.6 Korzystanie z narzędzi retargetingu

Na naszej stronie internetowej www.weleda.pl wykorzystujemy technologię zwaną retargetingiem. Używamy retargetingu do kategoryzacji użytkowników stron internetowych i przyporządkowania ich do grup użytkowników. Biorąc pod uwagę grupy użytkowników, dostosowujemy i personalizujemy reklamy naszych usług i produktów, wyświetlane odwiedzającym na innych stronach internetowych i w aplikacjach.

W tym celu korzystamy z następujących produktów dostarczanych nam przez usługodawców:

'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'/'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing.

18.6.1 'Facebook Customer Audience'/'Facebook Pixel'

"Facebook Custom Audience" i "Facebook Pixel" są produktami Meta Platform Inc, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcję „Facebook Pixel”, która umożliwia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W konsekwencji, informacja, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową jest przekazywana na serwer Facebooka. Tam jest ona przypisywana do osobistego konta użytkownika na Facebooku, jeśli użytkownik posiada takie konto i jest na nie zalogowany. Jeżeli użytkownik odwiedza inne strony internetowe, wykorzystujące funkcje „Facebook Custom Audience” lub „Facebook Pixel”, informacje te są również przypisywane do jego konta na Facebooku. Niemniej jednak, Weleda nie ma dostępu do informacji na temat odwiedzanych przez użytkownika innych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku lub nie jest na nie zalogowany podczas odwiedzania naszej strony internetowej, jego wizyta nie jest przypisywana do konta na Facebooku.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności portalu pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Zarządzanie treścią i informacjami udostępnianymi za pośrednictwem Facebooka jest możliwe za pomocą narzędzia 'Activity log' tool lub pobrać je z Facebooka za pomocą narzędzia 'Download your data' tool.

18.6.2 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Google AdWords User Lists' i 'Google Dynamic Remarketing' są produktami Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę dostarczaną przez Google, która umożliwia bezpośrednie połączenie naszego serwisu z serwerami Google. W konsekwencji, informacja, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową jest przekazywana na serwer Facebooka. Google łączy tę informację z pojedynczym numerem identyfikacyjnym, który jest zapisywany na urządzeniu końcowym użytkownika w formie pliku cookie lub przekazywany przez urządzenie końcowe użytkownika („reklamowy numer identyfikacyjny” na smartfonach). Jeżeli użytkownik odwiedza inne strony internetowe, wykorzystujące funkcje „Google AdWords User Lists” lub „Google Dynamic Remarketing”, informacje te są również przypisywane do pojedynczego numeru identyfikacyjnego użytkownika. Niemniej jednak, Weleda nie ma dostępu do informacji na temat odwiedzanych przez użytkownika innych stron internetowych.

18.6.3  Wycofanie zgody na wykorzystanie narzędzi retargetingowych (Opt-out)

Na urządzeniu końcowym użytkownika przechowujemy jeden plik cookie opt-out z nieograniczonym okresem ważności dla każdego z narzędzi. Jeśli użytkownik korzysta z naszej witryny za pomocą kilku urządzeń końcowych, musi wyrazić sprzeciw wobec korzystania z narzędzi retargetingowych dla każdego z nich, ponieważ nie możemy przypisać wielu urządzeń końcowych do konkretnego użytkownika. W przypadku rezygnacji, opisane piksele nie zostaną zintegrowane i nie dojdzie do wymiany danych z Facebook ani Google.

Użytkownik ma również możliwość dezaktywacji spersonalizowanych reklam bezpośrednio na stronach sieci reklamowych. Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych Google i Facebook.

18.7 Korzystanie z Facebook Plugin

Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Zintegrowaliśmy dodatek Facebook Plugin z naszą stroną. Facebook Plugin jest usługą firmy Meta Platforms Ireland Limited i oferuje nam możliwość agregowania treści z platformy mediów społecznościowych i wyświetlania ich na naszej stronie internetowej.

Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, które przesyłają jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności wtyczki Facebooka.

Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w Meta Platforms Ireland Limited, Facebook Plugin może powiązać przeglądane treści z profilem.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. interesie w dostarczaniu treści niezależnych od platformy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania

Konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych jest poza naszą kontrolą, ale jest określany przez Meta Platforms Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dla Facebook Plugin: https://www.facebook.com/policy.php.

18.8 Korzystanie z Google Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Zintegrowaliśmy Google Ads na naszej stronie internetowej. Google Ads to usługa świadczona przez Google Ireland Limited w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam użytkownikom. Google Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do analizy zachowania użytkowników i ich rozpoznawania.

Google Ads gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklamy. Ponadto Google Ads zapewnia ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikujące, zostaną przekazane dostawcy.

Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w Google Ireland Limited, Google Ads może powiązać wizytę z jego kontem. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google Ireland Limited lub nie jest zalogowany, dostawca może być w stanie wykryć i zapisać jego adres IP oraz inne identyfikatory.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane użytkownika za pomocą Google Ads w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania

Nie możemy kontrolować konkretnego okresu przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

18.9 Korzystanie z Google CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Używamy Google CDN do prawidłowego dostarczania treści na naszej stronie internetowej. Google CDN to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, która działa jako sieć dostarczania treści (CDN) na naszej stronie internetowej.

CDN pomaga w szybszym udostępnieniu treści naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tych treści, nawiązuje połączenie z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, które przesyła jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki. Dane te są przetwarzane wyłącznie w powyższych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Google CDN.

Cel i podstawa prawna

Sieć dostarczania treści jest wykorzystywana na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu w bezpiecznym i skutecznym dostarczaniu i optymalizacji naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania

Nie możemy kontrolować konkretnego okresu przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

18.10 Korzystanie z Google Fonts

Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Korzystamy z czcionek Google Fonts firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, aby dostarczać czcionki do naszych treści online. Aby uzyskać te czcionki, należy połączyć się z serwerami Google Ireland Limited, co spowoduje przesłanie adresu IP użytkownika.

Cel i podstawa prawna

Korzystamy z Google Fonts na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu w jednolitym udostępnianiu i optymalizacji naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania

Nie możemy kontrolować konkretnego okresu przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

18.11 Korzystanie z Google Tag Manager

Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Korzystamy z Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager służy do zarządzania tagami strony za pośrednictwem interfejsu i pozwala nam kontrolować integrację usług na naszej stronie internetowej.

Umożliwia nam to elastyczne łączenie dodatkowych usług w celu oceny prawidłowego dostępu użytkownikom do naszej strony internetowej.

Cel i podstawa prawna

Google Tag Manager jest wykorzystywany na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tj. interesu w optymalizacji naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania

Nie możemy kontrolować konkretnego okresu przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dla Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

18.12 Narzędzie do wyrażania zgody OneTrust

Używamy OneTrust jako narzędzia do wyrażania zgody. Korzystając z tego oprogramowania do zarządzania prywatnością, oferujemy możliwość wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookie w sposób zgodny z prawem i możliwości  wycofania zgody. Ponadto zgoda jest dokumentowana w celu uzyskania dowodu prawnego, a ustawienia plików cookie są kontrolowane technicznie. W tym celu pliki cookie ustawień są przechowywane na naszej stronie internetowej do następnej wizyty na naszej stronie, chyba, że wcześniej je usuniesz. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie.

Oprogramowanie jest obsługiwane przez OneTrust jako usługa w chmurze.

Firma przetwarzająca dane:

OneTrust Technology Limited

82 St. John Street, Londyn

Wielka Brytania, EC 1M 4JN

Informacje na temat ochrony danych przez firmę przetwarzającą dane:

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej dane.

[email protected]

Cele przetwarzania danych przez OneTrust

 • możliwość wyboru opcji zgody na pliki cookie;
 • udokumentowanie tej zgody;
 • gwarancja możliwości  wycofania zgody;
 • kontrola ustawienia plików cookie.

Dane gromadzone przez OneTrust

 • Adres IP: Techniczne dostarczanie paska narzędzi plików cookie zgodnego z RODO. Nie jest przechowywany.
 • Pseudoanonimowy identyfikator przeglądarki: Przechowywanie udzielonych/wycofanych zgód według grup/rozwiązań ze wskazaniem czasu zmiany w celu zapewnienia prawnego dowodu udzielonej zgody.
 • Jeśli zgoda została udzielona, przechowywane są również informacje o przeglądarce, kraju i typie urządzenia.

Podstawa prawna

Wymagana podstawa prawna przetwarzania danych osobowych została określona poniżej:

Artykuł 6(1)(a) RODO (zgoda). Podstawa prawna wymagana do korzystania z plików cookie i podobnych technologii dla tego narzędzia:

Art. 25 ust. 2 TTDSG (technicznie niezbędne).

Miejsce przetwarzania danych

Unia Europejska

Okres przechowywania plików cookie

1 rok

Okres przechowywania danych

1 rok

Odbiorca danych

OneTrust Technology Limited

Przekazywanie do krajów trzecich

Na całym świecie

Więcej informacji

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego dane oraz, w stosownych przypadkach, w celu uzyskania dalszych informacji. https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/

Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw, kliknij w przycisk "Ustawienia plików cookie" w sekcji "Pliki cookie" na tej stronie.

19. Bezpieczeństwo danych

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczne, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową za pośrednictwem Internetu.

Niemniej jednak, wykorzystujemy środki techniczne i organizacyjne, które chronią przechowywane przez naszą stronę internetową dane użytkowników przed dostępem do nich, ich utratą, zniszczeniem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem przez osoby nieupoważnione.

Dane osobowe użytkowników są przez nas przesyłane w formie zaszyfrowanej. W tym celu stosujemy system kodowania SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z postępem technologicznym.

20. Prawa podmiotów danych

Jeśli użytkownik jest uważany za osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 4(1) RODO, przysługują mu następujące prawa dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych na mocy RODO.

Prawo do potwierdzenia i dostępu
Zgodnie z warunkami art. 15 RODO, użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez administratora w dowolnym momencie i bezpłatnie oraz ma prawo do ich kopii.

Prawo do poprawy danych

Zgodnie z postanowieniami art. 16 RODO użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo zażądać od administratora natychmiastowego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z przyczyn określonych w art. 17 RODO, a ich przetwarzanie nie jest konieczne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi jeden z warunków określonych w art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z warunkami art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, z zastrzeżeniem innych warunków określonych w art. 20 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania wydanej administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody należy kierować do osób kontaktowych wymienionych powyżej.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Jeśli warunki skutecznego sprzeciwu zostaną spełnione, administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od innych środków prawnych w zakresie postępowania administracyjnego lub sądowego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym osoba, której dane dotyczą, mieszka, pracuje lub w którym doszło do podejrzenia naruszenia, jeżeli uważa ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

21. Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe użytkownika są przekazywane w następujący sposób:

Hostem naszej strony internetowej jest podmiot zewnętrzny w Holandii. Jest to konieczne do prawidłowego działania strony internetowej oraz prawnego uzasadnienia, wykonania i wdrożenia obowiązującej umowy użytkowania, który nie wymaga zgody użytkownika.

Dane są przekazywane również wtedy, gdy administrator jest uprawniony lub zobowiązany do ich przekazania na podstawie przepisów prawa i/lub nakazu władz lub sądu. Może to dotyczyć w szczególności ujawnienia danych osobowych do celów ścigania karnego, reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych lub wdrażania praw własności intelektualnej.

Dane użytkowników są przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w określonym zakresie, co oznacza, że podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. Usługodawcy ci są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z RODO.

Poza wyżej wymienionymi okolicznościami, bez zgody użytkowników nie możemy przekazywać ich danych osobowych osobom trzecim. W szczególności nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych podmiotom w krajach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

22. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są usuwane, gdy okres ich przechowywania określony prawem nie ma już zastosowania w stosunku do pierwotnego celu. Po upływie tego okresu dane są automatycznie usuwane. Jeśli obowiązuje określony czas przechowywania, przetwarzanie jest ograniczone poprzez blokowanie.

Będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody, dopóki jej nie wycofasz. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać wiadomość e-mail z odpowiednim żądaniem na adres [email protected].

23. Uwaga dotycząca przekazywania danych osobowych przez podmiot danych

Korzystając z okazji, informujemy, że w niektórych sytuacjach podanie danych osobowych jest prawnie wymagane (np. w przypadku danych dotyczących płatności za świadczone usługi) lub może wynikać z postanowień umownych. Aby w pełni korzystać z usług oferowanych przez naszą stronę internetową, użytkownik musi zawrzeć z administratorem odpowiednią umowę użytkowania (ogólne warunki korzystania ze strony internetowej) poprzez rejestrację. Aby umowa mogła zostać zawarta, użytkownik musi udostępnić wymagane dane osobowe (np. nazwę użytkownika, adres e-mail), które przetwarzamy w ramach realizacji niniejszej umowy. Jeśli użytkownik nie przekaże nam powyższych danych, zawarcie umowy nie jest możliwe lub, jeśli dostarczy tylko wybrane dane, nie możemy świadczyć naszych usług w pełnym zakresie.  

24. Przekierowania i linki

Wchodząc na strony internetowe, do których odsyła nasz serwis, użytkownik może zostać poproszony o ponowne wprowadzenie danych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, właściwości przeglądarki itp. Niniejsza polityka ochrony danych nie reguluje gromadzenia, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie.

Działalność podmiotów zewnętrznych może być regulowana innymi przepisami dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Dlatego też, w przypadku odwiedzania przez użytkownika stron internetowych podmiotów zewnętrznych, przed wprowadzeniem danych osobowych, zalecamy zapoznanie się z tamtejszą polityką prywatności.

25. Zmiany w Polityce ochrony danych

Nieustannie rozwijamy naszą stronę internetową, aby zapewnić użytkownikom ulepszone usługi. Niniejsze zasady ochrony prywatności będziemy aktualizować i modyfikować je w razie potrzeby.

Najnowszą wersję naszych zasad ochrony prywatności można uzyskać w dowolnym momencie, odwiedzając stronę https://www.weleda.pl/footer/nota-prawna/polityka-prywatnosci.

26. Kontakty

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

1. 3. 2024