Natura

Różnorodność biologiczna w pigułce

Różnorodność biologiczna jest często utożsamiana z różnorodnością gatunków. Odnosi się do różnorodności gatunków roślin i zwierząt pod względem różnorodności genetycznej w obrębie gatunku; różnorodność gatunkowa (różne rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy itp.) w obrębie siedliska lub regionu; i różnorodność ekosystemów (różne środowiska: lasy, jeziora, łąki) w danym miejscu. Różnorodność na tych trzech poziomach - genach, gatunkach i ekosystemach - razem tworzy różnorodność biologiczną. Krótko mówiąc, różnorodność biologiczna reprezentuje całe życie na Ziemi.

Nie wiadomo dokładnie ile rodzajów stworzeń istnieje na Ziemi. Szacunki różnią się znacznie, od 5 do 100 milionów gatunków. Tylko ułamek z nich - 1,8 miliona gatunków - został zarejestrowany naukowo. Rozległe obszary różnorodności biologicznej - tak zwane gorące punkty - można znaleźć w naszych oceanach, w tropikach i w pradawnych krajobrazach uprawnych. Różnorodność biologiczna nie jest równomiernie rozmieszczona. Klimat i inne czynniki geograficzne sprawiają, że niektóre regiony cechują się szczególnie dużą gęstością gatunków, ekosystemów i zasobów genetycznych. Uważa się, że tropikalne lasy deszczowe mieszczą od 50 do 70 procent wszystkich roślin i zwierząt na naszej planecie. Około 56 000 różnych gatunków roślin można znaleźć tylko w Brazylii.

Około 56 000 różnych gatunków roślin można znaleźć tylko w Brazylii.

Ludzie zależą od różnorodności biologicznej

My, ludzie, często nie doceniamy korzyści płynących z różnorodności biologicznej. Jeśli przyjrzymy się im bliżej, szybko staje się jasne, jak wiele jej zawdzięczamy. Rośliny i zwierzęta dostarczają nam pożywienia, surowców i leków. Ekosystemy zapewniają nam czyste powietrze, świeżą wodę i żyzne gleby oraz chronią przed zalaniem i erozją. Nasze naturalne środowisko oferuje nam również możliwości rekreacji i wypoczynku. Przemysł jest bezpośrednio uzależniony od wielu naturalnych surowców, takich jak drewno, oleje, minerały i naturalne barwniki. Niektóre gatunki służą również jako modele innowacji technicznych. Na przykład "efekt lotosu" pochodzi z samooczyszczającej się i wysoce wodoodpornej powierzchni liści kwiatu lotosu.

Efekt lotosu

Powierzchnie opracowane zgodnie z tym modelem od dawna znajdują zastosowanie w codziennym życiu, na przykład w fasadach domów.

Różnorodność biologiczna jest ważna

Każdy gatunek na tej Ziemi jest trybikiem w systemie życia, który rozwinął się przez miliony lat. Staramy się szanować, doceniać i chronić je dla nich samych - od prostych mikroorganizmów po fascynujące delfiny i cały krajobraz. My, ludzie, jako gatunek na tej planecie, jesteśmy integralną częścią ekosystemu. Aby pokazać stopień naszej zależności od różnorodności biologicznej i jej znaczenie, naukowcy podjęli próbę ujęcia problematyki w liczbach. Oto trzy przykłady tych ustaleń:

 

  • Szacuje się, że 60 000 różnych gatunków roślin jest używanych w tradycyjnej i nowoczesnej medycynie na całym świecie.
  • 30 procent światowego plonu rolnego zależy od zapylenia przez zwierzęta. Całkowitą wartość ekonomiczną zapylania owadów szacuje się na około 265 miliardów euro na całym świecie (Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtza, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Uniwersytet we Freiburgu, dane z 2009 r.).
  • Corocznie łowimy około 100 milionów ton organizmów wodnych, takich jak ryby, małże i skorupiaki, wnosi to znaczący wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe (FAO, stan światowego rybołówstwa i akwakultury w 2006 r.).

Dlaczego różnorodność biologiczna powinna nas obchodzić?

Natura jest podstawą naszego życia. A wysoka bioróżnorodność pomaga zabezpieczyć nasze życie na Ziemi teraz i na następne pokolenia. Ponieważ różnorodność jest najważniejszą zasadą przetrwania w przyrodzie, sprzyja stabilności. Tylko przy dużej bioróżnorodności i gatunkach o szerokiej różnorodności genetycznej przyroda może poradzić sobie ze zmianami, takimi jak różne warunki klimatyczne lub nowe choroby i szkodniki. Tymczasem wyginięcie gatunków jest nieodwracalne i stanowi nieobliczalne ryzyko. Oprócz istotnej wartości, zwierzęta i rośliny odgrywają ważną rolę w ekosystemie.

Pytanie kiedy ekosystemy przestaną funkcjonować i służyć - kiedy wyginie 10 procent wszystkich gatunków czy 60 procent?

 

Większe wyzwania

Przyjmuje się, że wskaźnik wyginięcia gatunków spowodowany ingerencją człowieka jest wyższy niż współczynnik naturalny o współczynnik od 1 000 do 10 000. Kilka tysięcy gatunków zwierząt i roślin ginie każdego roku. Obecnie około 26 000 gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Zwierzęta takie jak chiński delfin rzeczny, pirenejski koziorożec i tygrys jawajski wyginęły już bezpowrotnie. Wiele gatunków ryb morskich jest również zagrożonych. Zagrożone są nie tylko gatunki zwierząt i roślin, ale także liczne ekosystemy na całym świecie. Już w 1990 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oszacowała, że 42 procent tropikalnych lasów deszczowych zostało zniszczonych. Rocznie około 13 milionów hektarów lasu jest niszczonych. A intensywne rolnictwo prowadzi do utraty wielu odmian roślin rolniczych; co najmniej 75 procent wymarło.

Aktualne rezolucje i programy

Konwencja o różnorodności biologicznej

Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) jest najbardziej wszechstronnym międzynarodowym porozumieniem w sprawie ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych. Została ona przyjęta po pierwszym Światowym Szczycie Środowiskowym w Rio de Janeiro w 1992 r. I została podpisana przez ponad 190 krajów. Konwencja stwierdza, że różnorodność biologiczna jest niezbędna dla naszego dobrostanu i jakości życia. Jej trzema głównymi celami są ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie jej składników oraz sprawiedliwy podział korzyści. W najnowszym raporcie CBD z października 2014 r. stwierdzono, że prawie wszystkie cele w zakresie różnorodności biologicznej ustanowione przez społeczność międzynarodową na rok 2020 zostały pominięte.

IUCN

Międzynarodowa "czerwona lista" jest najbardziej znanym i wiarygodnym wskaźnikiem stanu różnorodności biologicznej na świecie. Jest opublikowany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Eksperci regionalni oceniają i aktualizują ryzyko wyginięcia różnych gatunków zwierząt i roślin zgodnie z serią ustalonych kryteriów. Założona w 1948 r. IUCN jest organizacją międzynarodową składającą się z rządu i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

WWF

Worldwide Fund for Nature (WWF) to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która od ponad 50 lat zajmuje się ochroną różnorodności biologicznej i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Ta organizacja ochrony przyrody jest aktywna w ponad 100 krajach. Obsługuje tysiące projektów z zakresu ochrony środowiska i ochrony środowiska na całym świecie.

Kiedy ekosystemy przestaną działać?

Zaangażowanie Weledy w różnorodność biologiczną

Surowce naturalne są kluczowe dla produktów Weleda. Poprzez uprawę prawie 248 kilometrów kwadratowych (odpowiednik prawie 35 000 boisk do piłki nożnej) na całym świecie zgodnie z wytycznymi w zakresie uprawy organicznej, dbamy o zdrowie gleby i przyczyniamy się do zachowania różnorodności biologicznej. Ponieważ bez różnorodności biologicznej produkty Weleda nie mogą istnieć. Chcemy nie tylko chronić różnorodność biologiczną, ale także ją rozwijać. Dlatego wspieramy projekty takie jak uprawa dzikich roślin i badania nasion.

Ogrody Weleda - dbanie o różnorodność biologczną to u nas podstawa działania

Etyczne pozyskiwanie surowców

Co to jest i jak to wpływa na mnie?

Niezależnie od tego, czy chodzi o arnikę, olej palmowy czy kawę - uprawa i handel naturalnymi składnikami i produktami często powodują problemy ekologiczne i społeczne. To nie przypadek, że rośnie obawa o warunki pracy i wpływ na środowisko związane z pozyskiwaniem, wytwarzaniem i sprzedażą produktów naturalnych. Liczne studia przypadków przeprowadzone przez ekologiczną organizację Greenpeace pokazały, że wiele firm nadużywa swojej władzy, naruszając prawa człowieka i normy środowiskowe. Raport Greenpeace, "Sprawiedliwóść dla Ludzi i Planety, 2018", opisuje przypadki niewłaściwego postępowania przedsiębiorstw związane z wylesianiem, zanieczyszczeniem wody i powietrza, odpadami chemicznymi i nuklearnymi oraz naruszeniem praw autochtonicznych. Ale konsumenci również mają siłę - siłę popytu. Ostatecznie to, czego żądamy jako konsumenci i podejmowane przez nas decyzje o zakupie, określają, które produkty trafiają na rynek. Coraz więcej osób bierze osobistą odpowiedzialność za kupowane produkty. Ich wpływu nie można lekceważyć: nie tylko te decyzje wpływają na gospodarkę rynkową, ale także na dobro ludzi i środowisko.

Łańcuchy dostaw

Łańcuchy dostaw łączą firmy na całym świecie, często na kilku kontynentach. W ten sposób firmy kupują surowce, materiały i usługi do produkcji swoich produktów. Globalnie działające firmy otwierają nowe rynki i zakłady produkcyjne, które mogą powodować problemy społeczne i ekologiczne w łańcuchach dostaw - ze względu na odmienne ramy prawne i minimalne normy ekologiczne i społeczne. Może to prowadzić do braku przejrzystości i niewystarczającego egzekwowania praw człowieka oraz standardów pracy, społecznych i środowiskowych. Dotyczy to nie tylko produkcji w krajach rozwijających się, ale także w krajach bogatszych.

Example: Medicinal plants

Przykład: rośliny lecznicze

Około 60 000 gatunków roślin na całym świecie wykorzystuje się jako składniki lecznicze. Według WWF ponad 400 000 ton roślin leczniczych o wartości rynkowej przekraczającej 1 miliard euro rocznie trafia na rynki międzynarodowe (Heilkraft der Natur, 2015). Niemcy zużywają rocznie około 45 000 ton roślin leczniczych, zajmując czołową pozycję w Europie. Cztery piąte wszystkich tych zakładów na całym świecie gromadzone są w środowisku naturalnym - bez certyfikacji i monitorowania. Ale nieostrożne zbiory i manipulacja mają konsekwencje ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Około 15 000 gatunków jest zagrożonych nadmierną eksploatacją i utratą siedlisk. Jeśli rośliny te wymrą, nie będą już dostępne do produkcji leków w krajach ich pochodzenia, ani w gospodarce, ani dla konsumentów międzynarodowych.

W Weleda wszystkie rośliny pozyskiwane z dzikich zbiorów są certyfikowane

Standardy ekologiczne pomagają zwierzętom i roślinom, ale co z ludźmi?

Z ekologicznego punktu widzenia najlepszym wyborem są standardy ekologiczne. Ścisłe wytyczne związków plantatorów Ekologicznych ustanawiają nawet wyższe standardy niż te wymagane przez prawo. Pozostaje jednak wiele do zrobienia, na przykład w zakresie ochrony i promowania różnorodności biologicznej. Ze społecznego punktu widzenia istnieje szeroki zakres standardów certyfikacji. Z jednej strony istnieją etykiety, które szeroko omawiają prawa człowieka, takie jak SA 8000 Social Management Standard. Z drugiej strony istnieją stowarzyszenia rolnicze działające w ramach prawa pracy kraju pochodzenia, nie spełniające dalszych kryteriów społecznych. Trudno śledzić wiele różnych pieczęci certyfikacyjnych i etykiet. Wielką wartość ma wskaźnik Ecolabel. Z ponad 460 etykietami z prawie 200 krajów i 25 sektorów, jest największym katalogiem tego rodzaju.

Unia Etycznego Biohandlu (UEBT)

Unia Etycznego Biohandlu (UEBT), https://www.ethicalbiotrade.org/, zapewnia uznawany na całym świecie standard etycznego pozyskiwania składników naturalnych. Organizacja non-profit powstała jako pochodna Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD) oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Norma UEBT obejmuje wszystkie trzy filary zrównoważonego rozwoju i wykracza poza istniejące konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych (MOP), Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i innych. Zgodnie ze standardem UEBT firma zapewnia swoich klientów

  • że różnorodność biologiczna jest zachowywana i wykorzystywana w sposób zrównoważony podczas pozyskiwania surowców dla swoich produktów.
  • że wszyscy partnerzy w łańcuchu dostaw są traktowani i wypłacani uczciwie oraz że istnieje system identyfikowalności w celu określenia pochodzenia naturalnych składników.
  • że zamiast "zawłaszczania ziemi" podejmowane są konkretne działania w celu uniknięcia nielegalnego użytkowania ziemi.

Różnica między Fairtrade, UEBT i innymi etykietami

Pieczęć Fairtrade jest dobrze znana z przemysłu spożywczego, w szczególności kawy typu fairtrade. Normy sprawiedliwego handlu obejmują zakaz nielegalnej pracy dzieci i pracy przymusowej. Jedna trzecia kryteriów dotyczy ochrony środowiska. Różnica między UEBT i innymi etykietami polega na tym, że norma UEBT w szczególności monitoruje łańcuchy dostaw firmy z powrotem do ich źródła pochodzenia, dla wszystkich naturalnych składników, z których pochodzą. W tym celu UEBT opracował ukierunkowane narzędzia do zarządzania. Norma UEBT obejmuje także ciągłe monitorowanie gatunków w uprawach i dzikich zbiorach, tak aby w krytycznych przypadkach można było zwiększyć lub poprawić różnorodność biologiczną.

UEBT bierze pod uwagę wszystkie aspekty działania firmy

Etyczne pozyskiwanie surowców w Weleda

Weleda jest jednym z największych na świecie nabywców surowców organicznych. W 2018 r. Weleda była jedną z dwóch firm na rynku, które otrzymały nową certyfikację UEBT za pozyskiwania surowców. Weleda jest pełnoprawnym członkiem UEBT od 2011 roku. Wdrożyliśmy standard UEBT we wszystkich łańcuchach dostaw dla surowców naturalnych.. Z powodu 1200 łańcuców dostaw było to unikalne przedsięwzięcie wymagające znacznego wysiłku. Jako członek UEBT, Weleda przyczynia się do ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Ponadto, wdrożyliśmy praktyki społeczno-gospodarcze do naszych łańcuchów dostaw i zapewniamy utrzymanie standardów społecznych podczas pozyskiwania naszych surowców. Zapewniamy odpowiedni podstawowy dochód wszystkim naszym dostawcom i dążymy do długoterminowych umów z naszymi dostawcami, aby umożliwić rzetelne planowanie wszystkim zaangażowanym stronom

Certyfikacja UEBT:

Pozyskiwanie surowców z szacunkeim dla róznorodności biologicznej i ludzi